skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Khác
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sittin' in the Catbird's Seat

Walkenbach, John

Banjo Newsletter, Vol.39(12), pp.24,26-27

ISSN: 01901559

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Khác
Thêm vào Góc nghiên cứu

Unfortunate Puppy and Other Fine Tunes: Lessons in Intermediate & Advanced Clawhammer Banjo

Walkenbach, John

Banjo Newsletter, Vol.38(12), pp.12,14-16

ISSN: 01901559

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Khác
Thêm vào Góc nghiên cứu

Conversations with North American Banjo Builders: Volume 1

Walkenbach, John

Banjo Newsletter, Vol.39(6), pp.31-33

ISSN: 01901559

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Khác
Thêm vào Góc nghiên cứu

Grasshopper Sittin' On A Sweet Potato Vine

Walkenbach, John

Banjo Newsletter, Vol.38(9), pp.12-15

ISSN: 01901559

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Stimulus control in a simple instrumental task: The role of internal and external stimuli

Haddad, Nabil F. ; Walkenbach, John ; Preston, Marilyn ; Strong, Richard

Learning and Motivation, 1981, Vol.12(4), pp.509-520 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0023-9690 ; DOI: 10.1016/0023-9690(81)90007-2

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sequential Effects on Rats' Lever-Pressing and Pigeon's Key-Pecking

Haddad, Nabil F. ; Walkenbach, John ; Goeddel, Peter S.

The American Journal of Psychology, 1 March 1980, Vol.93(1), pp.41-51 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00029556 ; DOI: 10.2307/1422103

Toàn văn sẵn có

7
Sequential Effects on Rats' Lever-Pressing and Pigeon's Key-Pecking
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sequential Effects on Rats' Lever-Pressing and Pigeon's Key-Pecking

Haddad, Nabil F. ; Walkenbach, John ; Goeddel, Peter S.

The American Journal of Psychology, 03/1980, Vol.93(1), p.41 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00029556 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/1422103

Toàn văn sẵn có

8
Stimulus control in a simple instrumental task: The role of internal and external stimuli
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Stimulus control in a simple instrumental task: The role of internal and external stimuli

Haddad, Nabil F. ; Walkenbach, John ; Preston, Marilyn ; Strong, Richard

Learning and Motivation, 11/1981, Vol.12(4), pp.509-520 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00239690 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/0023-9690(81)90007-2

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Specific and nonspecific transfer: Effects of nonreward, delay of reward, and punishment sequences on persistence

Haddad, Nabil ; Mellgren, Roger ; Walkenbach, John

Bulletin of the Psychonomic Society, 1980, Vol.16(3), pp.205-208

ISSN: 0090-5054 ; DOI: 10.3758/BF03329523

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

N-length shifts and successive contrast effects

Walkenbach, John ; Haddad, Nabil ; Mellgren, Roger

Bulletin of the Psychonomic Society, 1978, Vol.11(2), pp.83-85

ISSN: 0090-5054 ; DOI: 10.3758/BF03336772

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (4)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Dạng tài nguyên 

  1. Khác  (4)
  2. Bài báo  (4)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...