skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Study on Air Pollution with Nickel and Vanadium in Croatia by Using Moss Biomonitoring and ICP-AES

Vučković, Ivana ; Špirić, Zdravko ; Stafilov, Trajče ; Kušan, Vladimir ; Bačeva, Katerina

Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology, 2013, Vol.91(4), pp.481-487 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0007-4861 ; E-ISSN: 1432-0800 ; DOI: 10.1007/s00128-013-1067-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Air Pollution Study in Croatia Using Moss Biomonitoring and ICP-AES and AAS Analytical Techniques

Spiric, Zdravko ; Vuckovic, Ivana ; Stafilov, Trajce ; Kusan, Vladimir ; Frontasyeva, Marina

Archives of Environmental Contamination and Toxicology, Jul 2013, Vol.65(1), pp.33-46 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00904341 ; E-ISSN: 14320703 ; DOI: 10.1007/s00244-013-9884-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
BIOMONITORING OF AIR POLLUTION WITH ZINC IN CROATIA STUDIED BY MOSS SAMPLES AND ICP-AES
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

BIOMONITORING OF AIR POLLUTION WITH ZINC IN CROATIA STUDIED BY MOSS SAMPLES AND ICP-AES

Vučković, Ivana ; Špirić, Zdravko ; Stafilov, Trajče ; Kušan, Vladimir

Contributions, Section of Natural, Mathematical and Biotechnical Sciences, 03/15/2017, Vol.33(1-2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1857-9027 ; E-ISSN: 1857-9949 ; DOI: http://dx.doi.org/10.20903/csnmbs.masa.2012.33.1-2.34

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Air Pollution Study in Croatia Using Moss Biomonitoring and ICP–AES and AAS Analytical Techniques

Špirić, Zdravko ; Vučković, Ivana ; Stafilov, Trajče ; Kušan, Vladimir ; Frontasyeva, Marina

Archives of Environmental Contamination and Toxicology, 2013, Vol.65(1), pp.33-46 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0090-4341 ; E-ISSN: 1432-0703 ; DOI: 10.1007/s00244-013-9884-6

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Biomonitoring of air pollution with mercury in Croatia by using moss species and CV-AAS

Špirić, Zdravko ; Vučković, Ivana ; Stafilov, Trajče ; Kušan, Vladimir ; Bačeva, Katerina

Environmental Monitoring and Assessment, 2014, Vol.186(7), pp.4357-4366 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0167-6369 ; E-ISSN: 1573-2959 ; DOI: 10.1007/s10661-014-3704-y

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Victims of gender-based violence and their legal protection in Serbia: In relation to men's violence against women

Vučković Ivana

Temida, 01 January 2008, Vol.11(3), pp.111-124

ISSN: 1450-6637 ; E-ISSN: 2406-0941 ; DOI: 10.2298/TEM0803111V

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (5)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Stafilov, Trajče
  2. Vučković, Ivana
  3. Kušan, Vladimir
  4. Špirić, Zdravko
  5. Vuckovic, Ivana

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...