skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
SOCIAL ORDERS AND POLITICAL ANALYSIS OF REGIONAL PROCESSES
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

SOCIAL ORDERS AND POLITICAL ANALYSIS OF REGIONAL PROCESSES

Voskressenski, A. D.

Comparative Politics (Russia), 07/08/2015, Vol.3(1(7)), p.96 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2221-3279 ; E-ISSN: 2412-4990 ; DOI: http://dx.doi.org/10.18611/2221-3279-2012-3-1(7)-96-109

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Specifics of Political Identity in a Globalizing World
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Specifics of Political Identity in a Globalizing World

Voskressenski, A. D.

Comparative Politics (Russia), 01/23/2016, Vol.7(1(22)), pp.135-138 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2221-3279 ; E-ISSN: 2412-4990 ; DOI: http://dx.doi.org/10.18611/2221-3279-2016-7-1(22)-135-138

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
THE EVOLUTION OF POLITICAL SYSTEM AND POLITICAL MODERNIZATION IN CHINA: PROBLEMS AND ADVANTAGES OF THE CHINESE MODEL
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

THE EVOLUTION OF POLITICAL SYSTEM AND POLITICAL MODERNIZATION IN CHINA: PROBLEMS AND ADVANTAGES OF THE CHINESE MODEL

Voskressenski, A. D.

Comparative Politics (Russia), 07/07/2015, Vol.5(1(14)), p.120 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2221-3279 ; E-ISSN: 2412-4990 ; DOI: http://dx.doi.org/10.18611/2221-3279-2014-5-1(14)-120-138

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
INTERVIEW WITH A.D. VOSKRESSENSKI, DEAN, SCHOOL OF POLITICAL AFFAIRS (MGIMO-UNIVERSITY): MASTER’S PROGRAMME “POLITICAL EXPERTISE”
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

INTERVIEW WITH A.D. VOSKRESSENSKI, DEAN, SCHOOL OF POLITICAL AFFAIRS (MGIMO-UNIVERSITY): MASTER’S PROGRAMME “POLITICAL EXPERTISE”

Voskressenski, A. D.

Comparative Politics (Russia), 07/09/2015, Vol.3(3(9)), p.188 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2221-3279 ; E-ISSN: 2412-4990 ; DOI: http://dx.doi.org/10.18611/2221-3279-2012-3-3(9)-188-190

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
The Role of the West in Evolving World Order, and Russian Politics
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Role of the West in Evolving World Order, and Russian Politics

Voskressenski, A. D.

Comparative Politics (Russia), 01/23/2016, Vol.7(1(22)), pp.58-82 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2221-3279 ; E-ISSN: 2412-4990 ; DOI: http://dx.doi.org/10.18611/2221-3279-2016-7-1(22)-58-82

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
INTERVIEW OF THE EDITOR-IN-CHIEF OF THE JOURNAL “COMPARATIVE POLITICS”, PROFESSOR ALEXEI D. VOSKRESSENSKI’S WITH ANDRANIK MIGRANYAN, DIRECTOR OF THE INSTITUTE FOR DEMOCRACY AND COOPERATION (N.Y., USA)
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

INTERVIEW OF THE EDITOR-IN-CHIEF OF THE JOURNAL “COMPARATIVE POLITICS”, PROFESSOR ALEXEI D. VOSKRESSENSKI’S WITH ANDRANIK MIGRANYAN, DIRECTOR OF THE INSTITUTE FOR DEMOCRACY AND COOPERATION (N.Y., USA)

Migranian, A. M. ; Voskressenski, A. D.

Comparative Politics (Russia), 07/08/2015, Vol.3(1(7)), p.27 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2221-3279 ; E-ISSN: 2412-4990 ; DOI: http://dx.doi.org/10.18611/2221-3279-2012-3-1(7)-27-32

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
IMPACT OF CIVILIZATIONAL SPECIFICS OF THE BIGGEST COUNTRIES ON THEIR SOCIAL, POLITICAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT: A COMPARATIVE ANALYSIS
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

IMPACT OF CIVILIZATIONAL SPECIFICS OF THE BIGGEST COUNTRIES ON THEIR SOCIAL, POLITICAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT: A COMPARATIVE ANALYSIS

Lunev, S. I. ; Voskressenski, A. D.

Comparative Politics (Russia), 01/01/2016, Vol.7(3(24)), pp.85-106 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2221-3279 ; E-ISSN: 2412-4990 ; DOI: http://dx.doi.org/10.18611/2221-3279-2016-7-3(24)-85-106

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Voskressenski, A. D.
  2. A. D. Voskressenski
  3. Воскресенский А.Д
  4. Lunev, S. I.
  5. S. I. Lunev

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...