skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Postnormal network futures: A rejoinder to Ziauddin Sardar

Cubitt, Sean ; Hassan, Robert ; Volkmer, Ingrid

Futures, 2010, Vol.42(6), pp.617-624 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0016-3287 ; E-ISSN: 1873-6378 ; DOI: 10.1016/j.futures.2010.04.021

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Postnormal network futures: A rejoinder to Ziauddin Sardar

Cubitt, Sean ; Hassan, Robert ; Volkmer, Ingrid

Futures, Aug 2010, p.617 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00163287 ; E-ISSN: 18736378

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Global Network Society and the Global Public Sphere

Volkmer, Ingrid

Development, Mar 2003, Vol.46(1), pp.9-16 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 10116370

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Socio-economic data for global environmental change research
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Socio-economic data for global environmental change research

Otto, Ilona M. ; Biewald, Anne ; Coumou, Dim ; Feulner, Georg ; Köhler, Claudia ; Nocke, Thomas ; Blok, Anders ; Gröber, Albert ; Selchow, Sabine ; Tyfield, David ; Volkmer, Ingrid ; Schellnhuber, Hans Joachim ; Beck, Ulrich

Nature Climate Change, 6/2015, Vol.5(6), pp.503-506 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1758-678X ; E-ISSN: 1758-6798 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1038/nclimate2593

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Media and Communications
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Media and Communications

Couldry, Nick ; Rodriguez, Clemencia ; Bolin, Göran ; Cohen, Julie ; Goggin, Gerard ; Kraidy, Marwen ; Iwabuchi, Koichi ; Lee, Kwang-Suk ; Qiu, Jack ; Volkmer, Ingrid ; Wasserman, Herman ; Zhao, Yuezhi ; Koltsova, Olessia ; Rakhmani, Inaya ; Rincón, Omar ; Magallanes-Blanco, Claudia ; Thomas, Pradip

Rethinking Society for the 21st Century: Report of the International Panel on Social Progress: Volume 2: Political Regulation, Governance, and Societal Transformations, pp.523-562

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (4)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (4)
 2. Book Chapters  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Volkmer, Ingrid
 2. Volkmer, I.
 3. Hassan, Robert
 4. Cubitt, Sean
 5. Biewald, Anne

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...