skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 805  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
European Budget Fight Moves to Parliament
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

European Budget Fight Moves to Parliament

Vogel, G.

Science, 02/15/2013, Vol.339(6121), pp.745-745 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075 ; E-ISSN: 1095-9203 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1126/science.339.6121.745

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Trachea Transplants Test the Limits
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Trachea Transplants Test the Limits

Vogel, G.

Science, 04/19/2013, Vol.340(6130), pp.266-268 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075 ; E-ISSN: 1095-9203 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1126/science.340.6130.266

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Malaria as Lifesaving Therapy
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Malaria as Lifesaving Therapy

Vogel, G.

Science, 11/08/2013, Vol.342(6159), pp.686-686 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075 ; E-ISSN: 1095-9203 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1126/science.342.6159.686

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Germany Debates How to Strengthen Universities
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Germany Debates How to Strengthen Universities

Vogel, G.

Science, 07/19/2013, Vol.341(6143), pp.227-227 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075 ; E-ISSN: 1095-9203 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1126/science.341.6143.227

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Lab Dishes Up Mini-Brains
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lab Dishes Up Mini-Brains

Vogel, G.

Science, 08/30/2013, Vol.341(6149), pp.946-947 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075 ; E-ISSN: 1095-9203 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1126/science.341.6149.946

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Europe's Eager Reformer Takes on Framework Funding Goliath
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Europe's Eager Reformer Takes on Framework Funding Goliath

Vogel, G.

Science, 02/18/2011, Vol.331(6019), pp.844-845 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075 ; E-ISSN: 1095-9203 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1126/science.331.6019.844

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Mending the Youngest Hearts
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mending the Youngest Hearts

Vogel, G.

Science, 08/26/2011, Vol.333(6046), pp.1088-1089 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075 ; E-ISSN: 1095-9203 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1126/science.333.6046.1088

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Dismay, Confusion Greet Human Stem Cell Patent Ban
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dismay, Confusion Greet Human Stem Cell Patent Ban

Vogel, G.

Science, 10/28/2011, Vol.334(6055), pp.441-442 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075 ; E-ISSN: 1095-9203 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1126/science.334.6055.441

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
How Do You Count the Dead?
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

How Do You Count the Dead?

Vogel, G.

Science, 06/15/2012, Vol.336(6087), pp.1372-1374 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075 ; E-ISSN: 1095-9203 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1126/science.336.6087.1372

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Immune Reactions Help Reprogram Cells
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immune Reactions Help Reprogram Cells

Vogel, G.

Science, 11/02/2012, Vol.338(6107), pp.590-590 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075 ; E-ISSN: 1095-9203 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1126/science.338.6107.590

Toàn văn sẵn có

11
Mystery Disease Haunts Region
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mystery Disease Haunts Region

Vogel, G.

Science, 04/13/2012, Vol.336(6078), pp.144-146 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075 ; E-ISSN: 1095-9203 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1126/science.336.6078.144

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Where Do Human Eggs Come From?
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Where Do Human Eggs Come From?

Vogel, G.

Science, 10/07/2011, Vol.334(6052), pp.27-27 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075 ; E-ISSN: 1095-9203 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1126/science.334.6052.27

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
U.K. to Open Health Records as E.U. Considers Restrictions
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

U.K. to Open Health Records as E.U. Considers Restrictions

Vogel, G.

Science, 12/16/2011, Vol.334(6062), pp.1483-1484 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075 ; E-ISSN: 1095-9203 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1126/science.334.6062.1483

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Psychologist Accused of Fraud on 'Astonishing Scale'
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Psychologist Accused of Fraud on 'Astonishing Scale'

Vogel, G.

Science, 11/04/2011, Vol.334(6056), pp.579-579 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075 ; E-ISSN: 1095-9203 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1126/science.334.6056.579

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Telling Time Without Turning On Genes
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Telling Time Without Turning On Genes

Vogel, G.

Science, 01/28/2011, Vol.331(6016), pp.391-391 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075 ; E-ISSN: 1095-9203 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1126/science.331.6016.391

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Danish Sperm Counts Spark Data Dispute
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Danish Sperm Counts Spark Data Dispute

Vogel, G.

Science, 06/17/2011, Vol.332(6036), pp.1369-1370 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075 ; E-ISSN: 1095-9203 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1126/science.332.6036.1369

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
How Do Organs Know When They Have Reached the Right Size?
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

How Do Organs Know When They Have Reached the Right Size?

Vogel, G.

Science, 06/07/2013, Vol.340(6137), pp.1156-1157 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075 ; E-ISSN: 1095-9203 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1126/science.340.6137.1156-b

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Finding a New Way To Go
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Finding a New Way To Go

Vogel, G.

Science, 08/10/2012, Vol.337(6095), pp.673-673 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075 ; E-ISSN: 1095-9203 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1126/science.337.6095.673

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Under Development
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Under Development

Vogel, G.

Science, 06/07/2013, Vol.340(6137), pp.1161-1161 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075 ; E-ISSN: 1095-9203 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1126/science.340.6137.1161

Toàn văn sẵn có

20
Do Jumping Genes Spawn Diversity?
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Do Jumping Genes Spawn Diversity?

Vogel, G.

Science, 04/15/2011, Vol.332(6027), pp.300-301 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075 ; E-ISSN: 1095-9203 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1126/science.332.6027.300

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 805  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (620)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1973  (70)
 2. 1973đến1985  (77)
 3. 1986đến1996  (72)
 4. 1997đến2008  (460)
 5. Sau 2008  (125)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (736)
 2. German  (38)
 3. Portuguese  (5)
 4. Spanish  (5)
 5. French  (4)
 6. Swedish  (2)
 7. Danish  (1)
 8. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Vogel, G
 2. Vogel, Gretchen
 3. Gretchen Vogel
 4. Heide, P.
 5. Buschhorn, G.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...