skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Concurrency and Message Passing in Erlang
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Concurrency and Message Passing in Erlang

Vinoski, Steve

Computing in Science & Engineering, 11/2012, Vol.14(6), pp.24-34 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1521-9615 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1109/MCSE.2012.67

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Programming language impact on the development of distributed systems

Ghosh, Debasish ; Sheehy, Justin ; Thorup, Kresten ; Vinoski, Steve

Journal of Internet Services and Applications, 2012, Vol.3(1), pp.23-30 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1867-4828 ; E-ISSN: 1869-0238 ; DOI: 10.1007/s13174-011-0042-y

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Vinoski, Steve
  2. Thorup, Kresten
  3. Thorup, Kresten Krab
  4. Ghosh, Debasish
  5. Vinoski, S

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...