skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Recent Developments in Social Signal Processing

Salah, Albert Ali ; Pantic, M. ; Vinciarelli, A.; Intelligent and autonomous systems

2011

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Virtual Debate Coach design: Assessing multimodal argumentation performance

Malchanau, A. ; Meyer, T. ; Petukhova, V.V. ; Bunt, Harry ; Lank, E. ; Vinciarelli, A. ; Hoggan, E. ; Subramanian, S. ; Brewster, S.A.; Creative Computing

Proceedings International Conference on Multimodal Interaction 2017, 2017, pp.41-50

ISBN: 9781450355438

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

MIE 2017: 1st international workshop on multimodal interaction for education (workshop summary)

Volpe, G ; Gori, M ; Bianchi - Berthouze, N ; Baud - Bovy, G ; Alborno, P ; Volta, E; Lank, E ; Vinciarelli, A ; Hoggan, E ; Subramanian, S ; Brewster, Sa

Lank, E and Vinciarelli, A and Hoggan, E and Subramanian, S and Brewster, SA, (eds.) ICMI 2017: Proceedings of the 19th ACM International Conference on Multimodal Interaction. (pp. pp. 670-671). Association for Computing Machinery (ACM): New York, NY, USA. (2017)

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

OFF-LINE CURSIVE SCRIPT RECOGNITION BASED ON CONTINUOUS DENSITY HMM

Vinciarelli, A. ; Luettin, J.; University of Groningen

EPRINTS-BOOK-TITLE, 2004

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Implicit Human-Centered Tagging

Vinciarelli, A. ; Suditu, N. ; Pantic, Maja; Human Media Interaction ; Faculty of Electrical Engineering, Mathematics and Computer Science

IEEE International Conference on Multimedia and Expo (ICME'09), 2009, Issue ICME'09, pp.1428-1431

ISBN: 978-1-4244-4291-1

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Social Signal Processing: Understanding Social Actions through nonverbal behaviour analysis

Vinciarelli, A. ; Salamin, H. ; Pantic, Maja; Human Media Interaction ; Faculty of Electrical Engineering, Mathematics and Computer Science

IEEE International Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR'09), 2009, Issue CVPR'09, pp.42-49

ISBN: 978-1-4244-3994-2

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Argument Diagramming of Meeting Conversations

Rienks, R.J. ; Heylen, Dirk K.J. ; van der Weijden, E. ; Vinciarelli, A. ; Odobez, J-M.; Human Media Interaction ; Faculty of Electrical Engineering, Mathematics & Computer Science

Multimodal Multiparty Meeting Processing, Workshop at the 7th International Conference on Multimodal Interfaces (ICMI), 2005, Issue ICMI, pp.85-92

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

ACII 2009: Affective Computing and Intelligent Interaction. Proceedings of the Doctoral Consortium 2009

Vinciarelli, A. ; Pelachaud, C. ; Cowie, R. ; Nijholt, Antinus; Faculty of Electrical Engineering, Mathematics & Computer Science ; Human Media Interaction

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Preface of the Proceedings of the Doctoral Consortium

Vinciarelli, A. ; Pelachaud, C. ; Cowie, R. ; Nijholt, Antinus; Human Media Interaction ; Faculty of Electrical Engineering, Mathematics & Computer Science

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Dạng tài nguyên 

  1. Bài báo  (6)
  2. Book Chapters  (1)
  3. Sách  (1)
  4. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...