skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Multi-sensor perceptual system for mobile robot and sensor fusion-based localization
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multi-sensor perceptual system for mobile robot and sensor fusion-based localization

Hoang, T. T.; Duong, P. M.; Van, N. T T; Viet, D. A.; Vinh, Truong Quang

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/26797

Truy cập trực tuyến

2
Development of a multi-sensor perceptual system for mobile robot and EKF-based localization
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Development of a multi-sensor perceptual system for mobile robot and EKF-based localization

Hoang, T. T.; Duong, P. M.; Van, N. T T; Viet, D. A.; Vinh, T.Q.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/29586

Truy cập trực tuyến

3
A novel platform for internet-based mobile robot systems
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A novel platform for internet-based mobile robot systems

Duong, P. M; Hoang, T. T.; Van, N. T T; Viet, D. A.; Vinh, Truong Quang

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/26779

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Development of an EKF-based localization algorithm using compass sensor and LRF

Hoang, T. T. ; Duong, P. M. ; Van, N. T. T. ; Viet, D. A. ; Vinh, T. Q.

Arxiv ID: 1611.07112

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

A novel platform for internet-based mobile robot systems

Duong, P. M. ; Hoang, T. T. ; Van, N. T. T. ; Viet, D. A. ; Vinh, T. Q.

Arxiv ID: 1611.09433

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multi-sensor perceptual system for mobile robot and sensor fusion-based localization

Hoang, T. T. ; Duong, P. M. ; Van, N. T. T. ; Viet, D. A. ; Vinh, T. Q.

Arxiv ID: 1611.07114

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Development of a multi-sensor perceptual system for mobile robot and EKF-based localization

Hoang, T. T. ; Duong, P. M. ; Van, N. T. T. ; Viet, D. A. ; Vinh, T. Q.

Arxiv ID: 1611.09424

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (4)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Dạng tài nguyên 

 1. Kỷ yếu hội nghị  (4)
 2. Sách  (3)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Viet, D. A
 2. Duong, P. M
 3. Hoang, T. T
 4. Van, N
 5. Vinh, T. Q

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...