skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Trends and Quality of Decentralized Public Investment

Viñuela, Lorena

IDEAS Working Paper Series from RePEc, 2014

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rents to Riches? Factoring in the Political Economy of Natural Resource-Led Development

Barma, Naazneen ; Kaiser, Kai ; Viñuela, Lorena

2011

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Strategies to Build State Institutions in Challenging Contexts

Barma, Naazneen H ; Huybens, Elisabeth ; Viñuela, Lorena

10 February 2015

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

How Much Does Natural Resource Extraction Really Diminish National Wealth? The Implications of Discovery

Gelb, Alan ; Kaiser, Kai ; Viñuela, Lorena

IDEAS Working Paper Series from RePEc, 2012

Toàn văn sẵn có

5
Institutions Taking Root : Building State Capacity in Challenging Contexts
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Institutions Taking Root : Building State Capacity in Challenging Contexts

Barma, Naazneen H ; Huybens, Elisabeth ; Vinuela, Lorena; Barma, Naazneen H (Editor) ; Huybens, Elizabeth (Editor) ; Viñuela, Lorena (Editor)

New Frontiers of Social Policy

ISBN: 9781464802690 ; ISBN: 1464802696

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Viñuela, Lorena
  2. Huybens, Elisabeth
  3. Barma, Naazneen H.
  4. Kaiser, Kai
  5. Gelb, Alan

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...