skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 85  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

MultiPoint: Comparing laser and manual pointing as remote input in large display interactions

Banerjee, Amartya ; Burstyn, Jesse ; Girouard, Audrey ; Vertegaal, Roel

International Journal of Human - Computer Studies, October 2012, Vol.70(10), pp.690-702 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1071-5819 ; DOI: 10.1016/j.ijhcs.2012.05.009

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Designing for augmented attention: Towards a framework for attentive user interfaces

Vertegaal, Roel ; Shell, Jeffrey S. ; Chen, Daniel ; Mamuji, Aadil

Computers in Human Behavior, July, 2006, Vol.22(4), p.771(19) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0747-5632

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Haptic rendering for a flexible computing device

Vertegaal, Roel

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Method and Apparatus for Communication Between Humans and Devices

Vertegaal Roel

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Haptic Rendering for a Flexible Computing Device

Vertegaal Roel

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cylindrical Computing Device with Flexible Display

Vertegaal Roel

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Method and apparatus for communication between humans and devices

Vertegaal, Roel

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

HAPTIC RENDERING FOR A FLEXIBLE COMPUTING DEVICE

Vertegaal, Roel

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

CYLINDRICAL COMPUTING DEVICE WITH FLEXIBLE DISPLAY

Vertegaal, Roel

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Method and apparatus for communication between humans and devices

Vertegaal Roel

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Designing for augmented attention: Towards a framework for attentive user interfaces

Vertegaal, Roel ; Shell, Jeffrey S. ; Chen, Daniel ; Mamuji, Aadil

Computers in Human Behavior, 2006, Vol.22(4), pp.771-789 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0747-5632 ; DOI: 10.1016/j.chb.2005.12.012

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Interaction Techniques for Flexible Displays

Vertegaal Roel ; Holman David

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Interaction techniques for flexible displays

Vertegaal Roel ; Holman David

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Interaction Techniques for Flexible Displays

Vertegaal Roel ; Holman David

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Method and Apparatus for Communication Between Humans and Devices

Vertegaal Roel ; Shell Jeffrey S

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

METHOD AND APPARATUS FOR COMMUNICATION BETWEEN HUMANS AND DEVICES

Vertegaal, Roel ; Shell, Jeffrey S

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Method and Apparatus for Communication Between Humans and Devices

Vertegaal Roel ; Shell Jeffrey S

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Method and Apparatus for Communication Between Humans and Devices

Vertegaal Roel ; Shell Jeffrey S

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

FLEXIBLE DISPLAY FOR A MOBILE COMPUTING DEVICE

Vertegaal, Roel ; Gotsch, Daniel M

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Method and apparatus for communication between humans and devices

Vertegaal Roel ; Shell Jeffrey S

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 85  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (12)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2000  (4)
 2. 2000đến2005  (9)
 3. 2006đến2009  (11)
 4. 2010đến2013  (36)
 5. Sau 2013  (25)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (82)
 2. French  (22)
 3. German  (7)
 4. Chinese  (2)
 5. Catalan  (1)
 6. Spanish  (1)
 7. Korean  (1)
 8. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Vertegaal, Roel
 2. Vertegaal Roel
 3. Shell Jeffrey S
 4. Shell, Jeffrey S
 5. Sohn, Changuk

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...