skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Entre contraintes ergonomiques, créativité et esthétique : rôle d'un système à base de connaissances sur l'activité des concepteurs web

Chevalier, A ; Fouquereau, N ; Vanderdonckt, J

Le travail humain, 12 March 2009, Issue 1, pp.23-42 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0041-1868 ; E-ISSN: 2104-3663

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

ENTRE CONTRAINTES ERGONOMIQUES, CRÉATIVITÉ ET ESTHÉTIQUE : RÔLE D'UN SYSTÈME À BASE DE CONNAISSANCES SUR L'ACTIVITÉ DES CONCEPTEURS WEB

Chevalier, A. ; Fouquereau, N. ; Vanderdonckt, J.

Le Travail Humain, 1 January 2009, Vol.72(1), pp.23-42 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00411868 ; E-ISSN: 21043663

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pefloxacin in the Treatment of Lower Respiratory Tract Infections in Geriatrics

Vanderdonckt, J

Journal of International Medical Research, July 1987, Vol.15(4), pp.234-239 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0300-0605 ; E-ISSN: 1473-2300 ; DOI: 10.1177/030006058701500407

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

From tasks to conceptual structures: misfit analysis

Blandford, A. ; Green, T.; Blandford, A. ; Vanderdonckt, J. ; Gray, P.

Blandford, A. and Vanderdonckt, J. and Gray, P., (eds.) Conférence conjointe AFIHM-BCS sur l'Interaction Homme-Machine: Interactions sans frontières / Joint AFIHM-BCS conference on Human-Computer Interaction: Interactions without frontiers: IHM-HCI 2001 Vol II. (pp. pp. 113-116). Cépaduès-Éditions: Toulouse, France. (2001)

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Shooting the information rapids

Blandford, A. ; Stelmaszewska, H.; Blandford, A. ; Vanderdonckt, J. ; Gray, P.

Blandford, A. and Vanderdonckt, J. and Gray, P., (eds.) Conférence conjointe AFIHM-BCS sur l'Interaction Homme-Machine: Interactions sans frontières / Joint AFIHM-BCS conference on Human-Computer Interaction: Interactions without frontiers: IHM-HCI 2001 Vol II. (pp. pp. 51-54). Cépaduès-Éditions: Toulouse, France. (2001)

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Towards an improvement of GPR-based detection of pipes and leaks in water distribution networks

De Coster, A. ; Pérez Medina, J.L. ; Nottebaere, M. ; Alkhalifeh, K. ; Neyt, X. ; Vanderdonckt, J. ; Lambot, S.

Journal of Applied Geophysics, March 2019, Vol.162, pp.138-151 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0926-9851 ; DOI: 10.1016/j.jappgeo.2019.02.001

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Visto : A More Declarative GUI Framework

Aerts, Kris ; De Vlaminck, Karel ; Vanderdonckt, J ; Puerta, A

Toàn văn sẵn có

8
Towards an improvement of GPR-based detection of pipes and leaks in water distribution networks
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Towards an improvement of GPR-based detection of pipes and leaks in water distribution networks

De Coster, A. ; Pérez Medina, J.L. ; Nottebaere, M. ; Alkhalifeh, K. ; Neyt, X. ; Vanderdonckt, J. ; Lambot, S.

Journal of Applied Geophysics, 03/2019, Vol.162, C, pp.138-151 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 09269851 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.jappgeo.2019.02.001

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (5)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Ngôn ngữ 

 1. English  (6)
 2. French  (2)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Vanderdonckt, J
 2. Alkhalifeh, K.
 3. De Coster, A
 4. Pérez Medina, J.L.
 5. Neyt, X.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...