skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Error estimates for Galerkin approximations of the ``classical'' Boussinesq system

D. C. Antonopoulos ; V. A. Dougalis

Mathematics of Computation, 2013, Vol.82, pp.689-717 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0025-5718 ; E-ISSN: 1088-6842 ; DOI: 10.1090/S0025-5718-2012-02663-9

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Boussinesq Systems of Bona-Smith Type on Plane Domains: Theory and Numerical Analysis.(Report)

Dougalis, V. A. ; Mitsotakis, D. E. ; Saut, J. - C.

Journal of Scientific Computing, August, 2010, Vol.44(2), p.109(27) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0885-7474

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Numerical Study of the Stability of Solitary Waves of the Bona--Smith Family of Boussinesq Systems.(Author abstract)(Report)

Dougalis, V. A. ; Duran, A. ; Lopez - Marcos, M. A. ; Mitsotakis, D. E.

Journal of Nonlinear Science, Dec, 2007, Vol.17(6), p.569(39) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0938-8974

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...