skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Image De-Quantization Using Plate Bending Model

Völgyes, David ; Martinsen, Anne Catrine Trægde ; Stray-Pedersen, Arne ; Waaler, Dag ; Pedersen, Marius

NFR/221073 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.3390/a11080110 ; DOI: 10.pdf

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Image quality with iterative reconstruction techniques in CT of the lungs—A phantom study

Andersen, Hilde Kjernlie ; Völgyes, David ; Martinsen, Anne Catrine Trægde

European Journal of Radiology Open, 2018, Vol.5, pp.35-40 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2352-0477 ; DOI: 10.1016/j.ejro.2018.02.002

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Weighted Histogram-Based Tone Mapping Algorithm for CT images

Völgyes, David ; Martinsen, Anne Catrine Trægde ; Stray-Pedersen, Arne ; Waaler, Dag ; Pedersen, Marius

NFR/221073 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.3390/a11080111

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Applicability of a clinical cardiac CT protocol in post mortem studies

Völgyes, David ; Pedersen, Marius ; Stray-Pedersen, Arne ; Waaler, Dag ; Martinsen, Anne Catrine Trægde

Journal of Forensic Radiology and Imaging, March 2018, Vol.12, pp.25-30 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2212-4780 ; DOI: 10.1016/j.jofri.2018.01.003

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Image De-Quantization Using Plate Bending Model

Völgyes, David ; Martinsen, Anne Catrine Trægde ; Stray - Pedersen, Arne ; Waaler, Dag ; Pedersen, Marius

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Weighted Histogram-Based Tone Mapping Algorithm for CT images

Völgyes, David ; Martinsen, Anne Catrine Trægde ; Stray - Pedersen, Arne ; Waaler, Dag ; Pedersen, Marius

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Applicability of a clinical cardiac CT protocol in post mortem studies

Völgyes, David ; Pedersen, Marius ; Stray-Pedersen, Arne ; Waaler, Dag ; Martinsen, Anne Catrine Trægde

Norges forskningsråd: 221073

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Image quality in forensic CT imaging

Völgyes, David; Pedersen, Marius ; Waaler, Dag ; Stray-Pedersen, Arne

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Image quality in forensic CT imaging

Völgyes, David; Pedersen, Marius ; Waaler, Dag ; Stray-Pedersen, Arne

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (4)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Völgyes, David
  2. Pedersen, Marius
  3. Waaler, Dag
  4. Martinsen, Anne Catrine Trægde
  5. Stray-Pedersen, Arne

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...