skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Screening for sucrose phosphorylase in exopolysaccharide producing-lactic acid bacteria reveals SPaseWRS-3(1) in Leuconostoc mesenteroides isolated from sugar containing-beverage "Wedang Ronde" from Indonesia
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Screening for sucrose phosphorylase in exopolysaccharide producing-lactic acid bacteria reveals SPaseWRS-3(1) in Leuconostoc mesenteroides isolated from sugar containing-beverage "Wedang Ronde" from Indonesia

Amarila Malik; Shu Ishikawa; Muhamad Sahlan; Naotake Ogasawara; Uyen Quynh Nguyen; Herman Suryadi

1684-5315; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/10808

Truy cập trực tuyến

2
Primary study on the bacterial strain UL485 isolated from Chao in Hue province, Vietnam
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Primary study on the bacterial strain UL485 isolated from Chao in Hue province, Vietnam

Dao, Anh Thi Nguyen; Hue, Thanh Thi Luu; Thai, Van Hoang; Quyen, minh Huynh Nguyen; Uyen, Quynh Nguyen; Viện Công nghệ Sinh học, Đại học quốc gia Ha noi; Quality Assurance Department, Ha Noi, Viet Nam SunBiozyms Biotechnology Factory

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/64127

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...