skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Identifying search patterns in an image‐based digital library

Han, Hyejung ; Wolfram, Dietmar

Proceedings of the American Society for Information Science and Technology, 2014, Vol.51(1), pp.1-4

ISSN: 0044-7870 ; E-ISSN: 1550-8390 ; DOI: 10.1002/meet.2014.14505101082

Toàn văn sẵn có

2
Analysis of Data on the Internet II – Search Experience Analysis-Chapter e15
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Analysis of Data on the Internet II – Search Experience Analysis-Chapter e15

Commercial Data Mining, Chapter e15, pp.e15-e26

ISBN: 978-0-12-416602-8 ; ISBN: 978-0-12-416658-5 ; DOI: 10.1016/B978-0-12-416602-8.00015-7

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Subject retrieval in web-based library catalogs

Golub, Koraljka

2003

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Predmetno pretraživanje u knjižnicnim katalozima s web-suceljem
Subject retrieval in web-based library catalogs

Golub, Koraljka; Library and Information Science

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...