skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Web 2.0: which usability issues?

Rigutti, Sara ; Paoletti, Gisella

DOI: 10.20368/1971-8829/280

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effective website design for experience-influenced environments: The case of high culture museums

Pallud, Jessie ; Straub, Detmar W

Information & Management, April 2014, Vol.51(3), pp.359-373 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0378-7206 ; E-ISSN: 1872-7530 ; DOI: 10.1016/j.im.2014.02.010

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Design-Time Web Usability Evaluation with Guideliner

Jevgeni Marenkov ; Tarmo Robal ; Ahto Kalja

Complex Systems Informatics and Modeling Quarterly, 01 July 2018, Issue 15, pp.90-109 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2255-9922 ; DOI: 10.7250/csimq.2018-15.05

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ergonomics of usability/accessibility-ready websites: Tools and guidelines

Ali Al-Badi ; Saqib Ali ; Taiseera Al-Balushi

Webology, 01 December 2012, Vol.9(2), p.a98 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1735-188X ; E-ISSN: 1735-188X

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

User interface design guidelines for smartphone applications for people with Parkinson’s disease

Nunes, Francisco ; Silva, Paula ; Cevada, João ; Correia Barros, Ana ; Teixeira, Luís

Universal Access in the Information Society, 2016, Vol.15(4), pp.659-679 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1615-5289 ; E-ISSN: 1615-5297 ; DOI: 10.1007/s10209-015-0440-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Selected Topics in Management and Modeling of Complex Systems: Editorial Introduction to Issue 15 of CSIMQ

Peter Forbrig

Complex Systems Informatics and Modeling Quarterly, 01 July 2018, Issue 15 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2255-9922 ; DOI: 10.7250/csimq.2018-15.00

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Assessing a Firm's Web Presence: A Heuristic Evaluation Procedure for the Measurement of Usability

Ritu Agarwal ; Viswanath Venkatesh;

Information Systems Research, 2002, Vol.13(2), p.168-186 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1047-7047 ; E-ISSN: 1526-5536 ; DOI: 10.1287/isre.13.2.168.84

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An empirical study of factors affecting the perceived usability of websites for student Internet users

Nathan, Robert ; Yeow, Paul

Universal Access in the Information Society, 2009, Vol.8(3), pp.165-184 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1615-5289 ; E-ISSN: 1615-5297 ; DOI: 10.1007/s10209-008-0138-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Attributes of Web Site Usability: A Study of Web Users with the Repertory Grid Technique

Tung, Lai Lai ; Xu, Yun ; Tan, Felix B

International Journal of Electronic Commerce, 01 July 2009, Vol.13(4), pp.97-126 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1086-4415 ; E-ISSN: 1557-9301 ; DOI: 10.2753/JEC1086-4415130405

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Analyzing compliance and application of usability guidelines and recommendations by web developers

Alonso-Virgós, Lucía ; Espada, Jordán Pascual ; Crespo, Rubén González

Computer Standards & Interfaces, May 2019, Vol.64, pp.117-132 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0920-5489 ; E-ISSN: 1872-7018 ; DOI: 10.1016/j.csi.2019.01.004

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Analysing compliance and application of usability guidelines on efficient and understandable controls

Alonso-Virgós, Lucía ; Espada, Jordán Pascual ; Crespo, Rubén González

Computer Standards & Interfaces, October 2019, Vol.66, p.103349 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0920-5489 ; E-ISSN: 1872-7018 ; DOI: 10.1016/j.csi.2019.04.008

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Användbarhet: Genom riktlinjer och användardeltagande
Usability: Through the use of guidelines and user participation

Mark, Emil; Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Defining usability

Heaton, N.O

Displays, 1992, Vol.13(3), pp.147-150 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0141-9382 ; E-ISSN: 1872-7387 ; DOI: 10.1016/0141-9382(92)90016-K

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Användbarhetsledd utveckling av ett deltagardatabassystem
Usability guided development of a participant database system

Falk, Joakim; Linköpings universitet, Institutionen för datavetenskap, Interaktiva och kognitiva system

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Usability Issues within Technical Data Management Systems

Dersche, Klara Maria ; Nord, Philip; Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Datateknik och informatik

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Usability Guidelines For Arab E-Government Websites

Omyma Al Osaimi ; Asma AlSumait

DOI: 10.5281/zenodo.1089600 ; Related DOI: 10.5281/zenodo.1089601

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Usability Guidelines For Arab E-Government Websites

Omyma Al Osaimi ; Asma AlSumait

DOI: 10.5281/zenodo.1089601 ; Related DOI: 10.5281/zenodo.1089600

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (12)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2002  (1)
 2. 2002đến2008  (1)
 3. 2009đến2011  (3)
 4. 2012đến2013  (4)
 5. Sau 2013  (8)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Espada, Jordán Pascual
 2. Asma AlSumait
 3. Crespo, RG
 4. Crespo, Rubén González
 5. Alonso-Virgós, Lucía

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...