skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Simultaneous removal of carbon and nutrients from an industrial estate wastewater in a single up-flow aerobic/anoxic sludge bed (UAASB) bioreactor

Asadi, A ; Zinatizadeh, A.A.L ; Sumathi, S

Water Research, 01 October 2012, Vol.46(15), pp.4587-4598 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0043-1354 ; E-ISSN: 1879-2448 ; DOI: 10.1016/j.watres.2012.06.029

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Zinatizadeh, A. A. L.
  2. Zinatizadeh , A.A.L.
  3. Sumathi , S.
  4. Zinatizadeh, A A L
  5. Asadi, A

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...