skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Experiments in Propaganda: Reintroducing James Blue’s Colombia Trilogy

Horne, Jennifer

The Moving Image, 2009, Vol.9(1), pp.183-200 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1532-3978 ; E-ISSN: 1542-4235

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Some reflections on a near half-century of U.S. government survey research abroad

Crespi, Leo P.

International Journal of Public Opinion Research, Winter, 1999, Vol.11(4), p.361(7) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0954-2892

Toàn văn sẵn có

3
Cold War on the Airwaves - The Radio Propaganda War against East Germany
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cold War on the Airwaves - The Radio Propaganda War against East Germany

Schlosser, Nicholas J.

E-ISBN: 9780252097782 ; E-ISBN: 0252097785

Toàn văn sẵn có

4
United States Information Agency, 1953-1983
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

United States Information Agency, 1953-1983

United States Information Agency; Welch, Jim

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (2)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Dạng tài nguyên 

  1. Bài báo  (2)
  2. Sách  (2)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...