skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Australia and the world: A seminar report

Ungerer, Carl

Australian Journal of International Affairs, 01 July 1997, Vol.51(2), p.255-261 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1035-7718 ; E-ISSN: 1465-332X ; DOI: 10.1080/10357719708445214

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Canberra Commission: Paths Followed, Paths Ahead

Hanson, Marianne ; Ungerer, Carl

Australian Journal of International Affairs, 01 April 1999, Vol.53(1), p.5-17 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1035-7718 ; E-ISSN: 1465-332X ; DOI: 10.1080/00049919993999

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book reviews

Hansen, Bil ; Goldsworthy, David ; Butfoy, Andrew ; Ungerer, Carl J. ; Bostock, William ; Siracusa, Joseph M. ; Carter, April ; Goddard, Lee John ; Woodard, Garry ; Stephens, David ; Stephens, Alan ; Brown, Andrew ; Neuhaus, M.I.K. ; Dox, Dave

Australian Journal of International Affairs, 01 April 1998, Vol.52(1), p.95-112 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1035-7718 ; E-ISSN: 1465-332X ; DOI: 10.1080/10357719808445242

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Ungerer, Carl
  2. Ungerer, C
  3. Hansen, Bil
  4. Dox, Dave
  5. Brown, Andrew

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...