skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Using Handheld Devices in Synchronous Collaborative Scenarios

Roth, Jörg ; Unger, Claus

Personal and Ubiquitous Computing, 2001, Vol.5(4), pp.243-252 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1617-4909 ; DOI: 10.1007/s007790170003

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Human-Computer Interaction: 5th International Conference, EWHCI '95 Moscow, Russia, July 3–7 1995 Selected Papers
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Human-Computer Interaction: 5th International Conference, EWHCI '95 Moscow, Russia, July 3–7 1995 Selected Papers

Blumenthal, Brad ; Gornostaev, Juri ; Unger, Claus; Springerlink (Online Service) (Corporate Author)

Lecture Notes in Computer Science,

ISBN: 9783540484844 ; ISBN: 3540484841 ; DOI: 10.1007/3-540-60614-9

Toàn văn sẵn có

3
Human-Computer Interaction: 4th International Conference, EWHCI '94 St. Petersburg, Russia August 2–5, 1994 Selected Papers
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Human-Computer Interaction: 4th International Conference, EWHCI '94 St. Petersburg, Russia August 2–5, 1994 Selected Papers

Blumenthal, Brad ; Gornostaev, Juri ; Unger, Claus; Springerlink (Online Service) (Corporate Author)

Lecture Notes in Computer Science,

ISBN: 9783540490364 ; ISBN: 3540490361 ; DOI: 10.1007/3-540-58648-2

Toàn văn sẵn có

4
Human-Computer Interaction: Third International Conference, EWHCI '93 Moscow, Russia, August 3–7, 1993 Selected Papers
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Human-Computer Interaction: Third International Conference, EWHCI '93 Moscow, Russia, August 3–7, 1993 Selected Papers

Bass, Leonard J ; Gornostaev, Juri ; Unger, Claus; Springerlink (Online Service) (Corporate Author)

Lecture Notes in Computer Science,

ISBN: 9783540481522 ; ISBN: 3540481524 ; DOI: 10.1007/3-540-57433-6

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

"Campus" - An Agent-Based Platform for Distance Education

Westhoff, Dirk ; Unger, Claus

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (1)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Dạng tài nguyên 

 1. Sách  (3)
 2. Bài báo  (1)
 3. Tài nguyên văn bản  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Unger, Claus
 2. Gornostaev, Juri
 3. Blumenthal, Brad
 4. Roth, Jörg

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...