skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Assessing and transforming performance appraisal

Twomey, Daniel F. ; Twomey, Rosemarie Feuerbach

Journal of Managerial Psychology, May, 1992, Vol.7(3), p.23(10) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0268-3946

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

UK business schools and business: activities and interactions

Twomey, Daniel F. ; Twomey, Rosemarie Feuerbach

Journal of Management Development, Feb-March, 1998, Vol.17(2-3), p.160(17) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0262-1711

Toàn văn sẵn có

3
UK Business Schools and Business: Activities and Interaction.
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

UK Business Schools and Business: Activities and Interaction.

Twomey, Daniel F. ; Twomey, Rosemarie Feuerbach

Journal of Management Development, 1998, Vol.17(3), p.160-76 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0262-1711

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Twomey, Daniel F
  2. Twomey, Rosemarie Feuerbach
  3. Twomey, Daniel
  4. Feuerbach Twomey, Rosemarie
  5. Twomey, Rosemarie

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...