skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Changing environment requires strategic planning to prevent employee lawsuits

Twomey, Rosemarie Feuerbach

Business Forum, Spring-Fall, 1997, Vol.22(2-3), p.18(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0733-2408

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Assessing and transforming performance appraisal

Twomey, Daniel F. ; Twomey, Rosemarie Feuerbach

Journal of Managerial Psychology, May, 1992, Vol.7(3), p.23(10) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0268-3946

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fracking: blasting the bedrock of business.(Essay)

Twomey, Daniel F. ; Twomey, Rosemarie Feuerbach ; Farias, Christine ; Farias, Gerard ; Harris, Drew L.

Journal of Competitiveness Studies, 2016, Vol.24(3), p.107(21) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2330-4103

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

UK business schools and business: activities and interactions

Twomey, Daniel F. ; Twomey, Rosemarie Feuerbach

Journal of Management Development, Feb-March, 1998, Vol.17(2-3), p.160(17) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0262-1711

Toàn văn sẵn có

5
UK Business Schools and Business: Activities and Interaction.
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

UK Business Schools and Business: Activities and Interaction.

Twomey, Daniel F. ; Twomey, Rosemarie Feuerbach

Journal of Management Development, 1998, Vol.17(3), p.160-76 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0262-1711

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...