skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Electrochemical study of the pitting corrosion of aluminium and its alloys—I. Determination of critical pitting and protection potentials

Øvari, F. ; Tomcsányi, L. ; Túrmezey, T.

Electrochimica Acta, 1988, Vol.33(3), pp.323-326 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0013-4686 ; DOI: 10.1016/0013-4686(88)85023-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cavity formation in superplastic AlMgSi and AlMgMn alloys

Kovács-Csetényi, E. ; Torma, T. ; Griger, A. ; Turmezey, T. ; Cziráki, A.

Scripta Metallurgica et Materiala, 1991, Vol.25(12), pp.2815-2820

ISSN: 0956-716X ; DOI: 10.1016/0956-716X(91)90162-T

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The relationship between the corrosion resistance and impurity content of aluminium oxide layers

Csanády, Á. ; Turmezey, T. ; Imre-Baán, I. ; Griger, Á. ; Marton, D. ; Fodor, L. ; Vitális, L.

Corrosion Science, 1984, Vol.24(3), pp.237-248 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0010-938X ; DOI: 10.1016/0010-938X(84)90053-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (2)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Turmezey, T
  2. Griger, A.
  3. Griger, Á.
  4. Imre-Baán, I.
  5. Marton, D

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...