skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Increasing Efficiency of Energy Output to an Electron Diode by Means of Auxiliary Discharge Generated by Prepulse

Zherlitsyn, A. ; Tsoy, N.

Russian Physics Journal, 2018, Vol.61(6), pp.1143-1147 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1064-8887 ; E-ISSN: 1573-9228 ; DOI: 10.1007/s11182-018-1508-1

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Simulation of thermal flows by lattice Boltzmann method on the CUDA computational platform
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Simulation of thermal flows by lattice Boltzmann method on the CUDA computational platform

Zhakebayev, D. B. ; Karzhaubayev, K. K. ; Moisseyeva, E. S. ; Tsoy, N. V.

International Journal of Mathematics and Physics, 2018, Vol.9(2), pp.56-62 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 22187987 ; E-ISSN: 24095508 ; DOI: http://dx.doi.org/10.26577/ijmph.2018.v9i2.253

Truy cập trực tuyến

3
Linear transformer driver with a 750-kA current and A 400-ns current risetime
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Linear transformer driver with a 750-kA current and A 400-ns current risetime

Kim, A. A. ; Kovalchuk, B. M. ; Kumpyak, E. V. ; Tsoy, N. V.

Russian Physics Journal, 12/1999, Vol.42(12), pp.985-989 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1064-8887 ; E-ISSN: 1573-9228 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/BF02512407

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Linear transformer driver with a 750-kA current and A 400-ns current risetime

Kim, A. ; Kovalchuk, B. ; Kumpyak, E. ; Tsoy, N.

Russian Physics Journal, 1999, Vol.42(12), pp.985-989 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1064-8887 ; E-ISSN: 1573-9228 ; DOI: 10.1007/BF02512407

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Tsoy, N. V.
  2. Tsoy, N
  3. Tsoy, N V
  4. Zhakebayev, D. B.
  5. Karzhaubayev, K. K.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...