skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A note on comparison of subrecursive hierarchies

Tsichritzis, D

Information Processing Letters, 1971, Vol.1(2), pp.42-44 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-0190 ; E-ISSN: 1872-6119 ; DOI: 10.1016/0020-0190(71)90002-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A model for iterative computation

Tsichritzis, D

Information Sciences, 1973, Vol.5, pp.187-197 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-0255 ; E-ISSN: 1872-6291 ; DOI: 10.1016/0020-0255(73)90013-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Participation measures

Tsichritzis, D

Journal of Mathematical Analysis and Applications, 1971, Vol.36(1), pp.60-72 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-247X ; E-ISSN: 1096-0813 ; DOI: 10.1016/0022-247X(71)90018-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Protection in operating systems

Tsichritzis, D

Information Processing Letters, 1972, Vol.1(4), pp.127-131 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-0190 ; E-ISSN: 1872-6119 ; DOI: 10.1016/0020-0190(72)90044-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Approximation and complexity of functions on the integers

Tsichritzis, D

Information Sciences, 1971, Vol.3(1), pp.77-86 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-0255 ; E-ISSN: 1872-6291 ; DOI: 10.1016/S0020-0255(71)80023-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Temporal Scripting Language for Object-Oriented Animation

Fiume, E. ; Tsichritzis, D. ; Dami, L.

DOI: 10.2312/egtp.19871022 ; Related ISSN: 1017-4656

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (5)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Tsichritzis, D
  2. Tsichritzis
  3. Dami, L.
  4. Fiume, E.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...