skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Use of Routine Wrist Radiography is Not Useful in the Evaluation of Patients with a Ganglion Cyst of the Wrist

Wong, Andrew S ; Jebson, Peter J. L ; Murray, Peter M ; Trigg, Stephen D

HAND, September 2007, Vol.2(3), pp.117-119 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1558-9447 ; E-ISSN: 1558-9455 ; DOI: 10.1007/s11552-007-9032-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Trigg, Stephen
  2. Murray, Peter
  3. Jebson, Peter J L
  4. Murray, Peter M.
  5. Jebson, Peter

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...