skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A decisao do supremo tribunal federal que reconheceu a uniao estavel homoafetiva no Brasil: a primeira grande batalha contra a homofobia foi vencida

Munhoz, Iriana ; Táis Nader, Marta

Revista Prolegómenos. Derechos y Valores de la Facultad de Derecho, 2011, Vol.14(28), pp.187-201 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0121-182X

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Judicialização, ativismo judicial e legitimidade democrática

Barroso, Luis Roberto

Anuario iberoamericano de justicia constitucional, 2009, Issue 13, pp.17-32

ISSN: 1138-4824

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (1)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Iriana Munhoz
  2. Munhoz, Iriana
  3. Táis Nader, Marta
  4. Barroso, Luis Roberto
  5. Taís Nader Marta

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...