skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Netherlands

Bonjour, S.A. ; Scholten, P.; Triandafyllidou, A. ; Gropas, R.

European Immigration: A Sourcebook

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Netherlands

Bonjour, S.A. ; Scholten, P. ; Triandafyllidou, A. ; Gropas, R.

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evaluating migration policy effectiveness

Czaika, M. ; de Haas, H. ; Triandafyllidou, A.; Political Sociology

ISBN: 9781138794313 ; ISBN: 9781315759302

Toàn văn sẵn có

4
The Chernobyl Accident in the Italian Press: A `Media Story-Line'
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Chernobyl Accident in the Italian Press: A `Media Story-Line'

Triandafyllidou, A.

Discourse & Society, 10/01/1995, Vol.6(4), pp.517-536 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0957-9265 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1177/0957926595006004004

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (1)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Dạng tài nguyên 

 1. Book Chapters  (3)
 2. Bài báo  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Triandafyllidou, A
 2. Gropas, R.
 3. Scholten, P.
 4. Bonjour, S.A.
 5. Anna Triandafyllidou

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...