skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 5.527  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Production of biodiesel from Vietnamese Jatropha curcas oil by a co-solvent method
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Production of biodiesel from Vietnamese Jatropha curcas oil by a co-solvent method

Phuong Duc Luu; Hoa Thi Truong; Boi Van Luu

ISIKNOWLEDGE; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/26415

Truy cập trực tuyến

2
Fate of toxic phorbol esters in Jatropha curcas oil by a biodiesel fuel production process
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fate of toxic phorbol esters in Jatropha curcas oil by a biodiesel fuel production process

Duong, Huu Huy; Imamura, Kiyoshi; Le, Tu Thanh

ISIKNOWLEDGE; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/26449

Truy cập trực tuyến

3
New technology for the production of biodiesel fuel
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

New technology for the production of biodiesel fuel

Le, Tu Thanh; Luu, Van Boi; Pham, Ngoc Lan

ISIKNOWLEDGE; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/28856

Truy cập trực tuyến

4
A two-step continuous ultrasound assisted production of biodiesel fuel from waste cooking oils: A practical and economical approach to produce high quality biodiesel fuel
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A two-step continuous ultrasound assisted production of biodiesel fuel from waste cooking oils: A practical and economical approach to produce high quality biodiesel fuel

Le, Tu Thanh; Kenji, Okitsu; Yasuhiro, Sadanaga

ISIKNOWLEDGE; 0960-8524; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/29027; http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0960852410003718

Truy cập trực tuyến

5
Catalytic technologies for biodiesel fuel production and utilization of glycerol: A review
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Catalytic technologies for biodiesel fuel production and utilization of glycerol: A review

Le, Van Boi; Le, Tu Thanh; Okitsu, K.; Maeda, Y.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/29941

Truy cập trực tuyến

6
Fate of toxic phorbol esters in Jatropha curcas oil by a biodiesel fuel production process
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fate of toxic phorbol esters in Jatropha curcas oil by a biodiesel fuel production process

Huy, D.H.; Imamura, K.; Thanh, L.T., (...); Takenaka, N.; Maeda, Y.

Scopus; 1618954X; http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10098-016-1149-4; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/32858

Truy cập trực tuyến

7
Co-solvent method produce biodiesel form waste cooking oil with small pilot plant
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Co-solvent method produce biodiesel form waste cooking oil with small pilot plant

Luu, Phuong Duc; Takenaka, Norimichi; Van Luu, Boi; Pham, Lan Ngoc; Imamura, Kyoshi; Maeda, Yasuaki

Scopus; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/33844

Truy cập trực tuyến

8
Catalytic Technologies for Biodiesel Fuel Production and Utilization of Glycerol: A Review
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Catalytic Technologies for Biodiesel Fuel Production and Utilization of Glycerol: A Review

Le, Tu Thanh; Okitsu, Kenji; Luu, Van Boi

ISIKNOWLEDGE; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/27678; 2073-4344

Truy cập trực tuyến

9
Evaluation of Extraction Methods for Recovery of Fatty Acids from Botryococcus braunii LB 572 and Synechocystis sp. PCC 6803
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evaluation of Extraction Methods for Recovery of Fatty Acids from Botryococcus braunii LB 572 and Synechocystis sp. PCC 6803

Hai-Linh Tran; Seong-Joo Hong; Choul-Gyun Lee

1976-3816; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/10581

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Palladium on carbon–bromobenzene mediated esterification and transesterification

Aavula, Sanjeev Kumar ; Chikkulapalli, Anil ; Hanumanthappa, N ; Jyothi, Indira ; Vinod Kumar, C.H ; Manjunatha, Sulur G

Tetrahedron Letters, 16 October 2013, Vol.54(42), pp.5690-5694 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0040-4039 ; E-ISSN: 1873-3581 ; DOI: 10.1016/j.tetlet.2013.08.009

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Use of a palladium(II)-catalyzed oxidative kinetic resolution in synthetic efforts toward bielschowskysin

Meyer, Michael E ; Phillips, John H ; Ferreira, Eric M ; Stoltz, Brian M

Tetrahedron, 09 September 2013, Vol.69(36), pp.7627-7635 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0040-4020 ; E-ISSN: 1464-5416 ; DOI: 10.1016/j.tet.2013.02.034

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Efficient acylation and transesterification catalyzed by dilithium tetra-tert-butylzincate at low temperatures

Oshimura, Miyuki ; Oda, Yuki ; Kondoh, Keita ; Hirano, Tomohiro ; Ute, Koichi

Tetrahedron Letters, 11 May 2016, Vol.57(19), pp.2070-2073 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0040-4039 ; E-ISSN: 1873-3581 ; DOI: 10.1016/j.tetlet.2016.03.096

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ethanolysis of rapeseed oil – Distribution of ethyl esters, glycerides and glycerol between ester and glycerol phases

Černoch, Michal ; Hájek, Martin ; Skopal, František

Bioresource Technology, 2010, Vol.101(7), pp.2071-2075 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0960-8524 ; E-ISSN: 1873-2976 ; DOI: 10.1016/j.biortech.2009.11.035

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Optimization of the transesterification reaction of microalgal Monoraphidium sp

Chen, Jen-Jeng ; Lee, Yu-Ru

Renewable Energy, December 2018, Vol.129, pp.717-723 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0960-1481 ; E-ISSN: 1879-0682 ; DOI: 10.1016/j.renene.2017.06.012

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Circulation flow reactor with ultrasound irradiation for the transesterification of vegetable oils

Brasil, Alex N ; Oliveira, Leandro S ; Franca, Adriana S

Renewable Energy, November 2015, Vol.83, pp.1059-1065 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0960-1481 ; E-ISSN: 1879-0682 ; DOI: 10.1016/j.renene.2015.05.032

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A chemoenzymatic route to chiral siloxanes

Naoum, Ravi ; Séguin, Jacqueline P ; Trant, John F ; Frampton, Mark B ; Hudlický, Tomáš ; Zelisko, Paul M

Tetrahedron, 07 July 2016, Vol.72(27-28), pp.4027-4031 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0040-4020 ; E-ISSN: 1464-5416 ; DOI: 10.1016/j.tet.2016.05.032

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Study of effects of some reaction conditions on ethanolysis of rapeseed oil with dispergation

Černoch, Michal ; Hájek, Martin ; Skopal, František

Bioresource Technology, 2010, Vol.101(4), pp.1213-1219 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0960-8524 ; E-ISSN: 1873-2976 ; DOI: 10.1016/j.biortech.2009.09.033

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Treatment of glycerol phase formed by biodiesel production

Hájek, Martin ; Skopal, František

Bioresource Technology, 2010, Vol.101(9), pp.3242-3245 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0960-8524 ; E-ISSN: 1873-2976 ; DOI: 10.1016/j.biortech.2009.12.094

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Preparation of unsymmetrical dialkyl acetylenedicarboxylates and related esters by enzymatic transesterification

Sultan, Nisrine ; Thomas, Coralie ; Blanco, Luis ; Deloisy, Sandrine

Tetrahedron Letters, 2011, Vol.52(27), pp.3443-3446 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0040-4039 ; E-ISSN: 1873-3581 ; DOI: 10.1016/j.tetlet.2011.04.103

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reusable rhodium catalyst for the selective transvinylation of sp2-C linked carboxylic acid

Jiang, Ruihang ; Chen, Zhangpei ; Zhan, Kun ; Liu, Lei ; Zhou, Junjie ; Ai, Yongjian ; Li, Shuang ; Bao, Hongjie ; Hu, Ze'Nan ; Qi, Li ; Wang, Jingting ; Sun, Hong-Bin

Tetrahedron Letters, 22 August 2018, Vol.59(34), pp.3279-3282 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0040-4039 ; E-ISSN: 1873-3581 ; DOI: 10.1016/j.tetlet.2018.07.039

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 5.527  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (5.002)
 2. Toàn văn trực tuyến (5.518)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1985  (13)
 2. 1985đến1992  (48)
 3. 1993đến2000  (242)
 4. 2001đến2009  (1.140)
 5. Sau 2009  (4.025)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (5.189)
 2. Japanese  (116)
 3. Portuguese  (94)
 4. Chinese  (54)
 5. Spanish  (45)
 6. French  (30)
 7. German  (11)
 8. Indonesian  (7)
 9. Italian  (7)
 10. Persian  (5)
 11. Lithuanian  (2)
 12. Undetermined  (1)
 13. Norwegian  (1)
 14. Russian  (1)
 15. Korean  (1)
 16. Turkish  (1)
 17. Greek  (1)
 18. Dutch  (1)
 19. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Wang, Gongying
 2. Hameed, B.H
 3. Xie, Wenlei
 4. Hájek, Martin
 5. Chang, Jo-Shu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...