skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
A Wearable Platform for Patient Monitoring during Mass Casualty Incidents
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Wearable Platform for Patient Monitoring during Mass Casualty Incidents

Rodriguez Martinez, Jose David

ISBN: 9783731504863

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Rodriguez Martinez, Jose David
  2. Rodríguez Martínez, José David

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...