skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 32  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Hoạt động đối ngoại nhân dân trong đời sống chính trị Việt Nam và thế giới những năm đầu thế kỉ XXI
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hoạt động đối ngoại nhân dân trong đời sống chính trị Việt Nam và thế giới những năm đầu thế kỉ XXI

Trần, Thị Thúy

Trần, T. T. H. (2014). Hoạt động đối ngoại nhân dân trong đời sống chính trị Việt Nam và thế giới những năm đầu thế kỉ XXI. Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, 30(4), 54-64; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55955

Truy cập trực tuyến

2
Hoạt động ngoại giao văn hóa của Đảng và Nhà nước Việt Nam từ 1986 đến năm 2009
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hoạt động ngoại giao văn hóa của Đảng và Nhà nước Việt Nam từ 1986 đến năm 2009

Trần, Thị Thúy

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58894

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hoạt động ngoại giao văn hóa của Đảng và Nhà nước Việt Nam từ 1986 đến năm 2009

Trần Thị Thúy

H Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn; 2010

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu cấu trúc và phát triển chương trình điều khiển thông minh của các ROBOT nhiều bậc tự do Luận văn ThS Kỹ thuật vô tuyến điện tử và thông tin liên lạc 2 07 00

Trần Thị Thuý

Khoa Công nghệ; 2002

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hoạt động ngoại giao văn hóa của Đảng và Nhà nước Việt Nam từ năm 1986 đến năm 2009 Luận văn ThS Lịch sử 60 22 56

Trần Thị Thúy

Đại học Quốc gia Hà Nội; 2010

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo hoạt động đối ngoại nhân dân từ năm 1991 đến năm 2010 Luận văn ThS Nhân văn khác 62 22 03

Trần Thị Thúy 1982

ĐHKHXH&NV; 2016

Truy cập trực tuyến

7
Hoạt động ngoại giao văn hóa của Đảng và Nhà nước Việt Nam từ năm 1986 đến năm 2009 : Luận văn ThS. Lịch sử: 60 22 56
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hoạt động ngoại giao văn hóa của Đảng và Nhà nước Việt Nam từ năm 1986 đến năm 2009 : Luận văn ThS. Lịch sử: 60 22 56

Trần, Thị Thúy ; Phạm, Quang Minh

Trần, T. T. H. (2010). Hoạt động ngoại giao văn hóa của Đảng và Nhà nước Việt Nam từ năm 1986 đến năm 2009. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; V_L2_01981; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/35657

Truy cập trực tuyến

8
Văn hóa ứng xử với môi trường tự nhiên ở Việt Nam hiện nay: Luận án TS. Nhân văn khác: 622203
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Văn hóa ứng xử với môi trường tự nhiên ở Việt Nam hiện nay: Luận án TS. Nhân văn khác: 622203

Trần, Thị Thúy ; Nguyễn, Ngọc

Trần, T. T. H. (2018). Văn hóa ứng xử với môi trường tự nhiên ở Việt Nam hiện nay. Luận án tiến sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam.; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/65371; 335.4112 TR-H 2018 / 02050005432

Truy cập trực tuyến

9
Nghiên cứu cấu trúc và phát triển chương trình điều khiển thông minh của các ROBOT nhiều bậc tự do: Luận văn ThS. Kỹ thuật vô tuyến điện tử và thông tin liên lạc: 2 07 00
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu cấu trúc và phát triển chương trình điều khiển thông minh của các ROBOT nhiều bậc tự do: Luận văn ThS. Kỹ thuật vô tuyến điện tử và thông tin liên lạc: 2 07 00

Trần, Thị Thuý ; Lê, Văn Ngự; Trần, Quang Vinh,

Trần, T.T.H. (2002). Nghiên cứu cấu trúc và phát triển chương trình điều khiển thông minh của các ROBOT nhiều bậc tự do. Luận văn Thạc sĩ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; V_L0_00076; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41942

Truy cập trực tuyến

10
Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo hoạt động đối ngoại nhân dân từ năm 1991 đến năm 2010 : Luận văn ThS. Nhân văn khác: 62 22 03
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo hoạt động đối ngoại nhân dân từ năm 1991 đến năm 2010 : Luận văn ThS. Nhân văn khác: 62 22 03

Trần, Thị Thúy , 1982-; Phạm, Quang Minh

Trần, T. T. H. (2016). Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo hoạt động đối ngoại nhân dân từ năm 1991 đến năm 2010. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; 02050004408; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/35751

Truy cập trực tuyến

11
Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo hoạt động đối ngoại nhân dân từ năm 1991 đến năm 2010 : Luận văn ThS. Nhân văn khác: 62 22 03
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo hoạt động đối ngoại nhân dân từ năm 1991 đến năm 2010 : Luận văn ThS. Nhân văn khác: 62 22 03

Trần, Thị Thúy ; Phạm, Quang Minh; ĐHKHXH&NV

Trần, T. T. H. (2016). Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo hoạt động đối ngoại nhân dân từ năm 1991 đến năm 2010. Luận án tiến sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; 62225601; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/19945; 324.25970755 TR-H 2016 / 02050004408

Truy cập trực tuyến

12
Fluidic Capacitive Sensor for Detection of Air Bubble Inside Engine Lubricating Oil
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fluidic Capacitive Sensor for Detection of Air Bubble Inside Engine Lubricating Oil

Nguyễn, Đắc Hải; Vũ, Quốc Tuấn; Trần, Thị Thúy ; Nguyễn, Ngọc Minh; Chử, Đức Trình

2588-1140; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61780

Truy cập trực tuyến

13
Symmetry Two-axis Tilt Angle Capacitive Sensor System
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Symmetry Two-axis Tilt Angle Capacitive Sensor System

Tran, Thi Thuy Ha; Nguyen, Dac Hai; Bui, Thanh Tung; VNU Journal of Science: Mathematics – Physics

Tran, T. T. H., Nguyen, D. H; Bui, T. T. (2019). Symmetry Two-axis Tilt Angle Capacitive Sensor System . VNU Journal of Science: Mathematics – Physics, Vol. 35, No. 2 (2019) 60-66; 2588-1124; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/64744; https//doi.org/ 10.25073/2588-1124/vnumap.4334

Truy cập trực tuyến

14
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giáo trình điện tử số

Trần Thị Thúy ; Đỗ Mạnh

H. : TT&TT, 2009 - (621.381 TR-H 2009)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

15
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vấn đề văn hóa ứng xử công sở ở Việt Nam hiện nay : Luận văn ThS. Triết học: 60 22 80

Trần Thị Thúy ; Lê Văn Lực người hướng dẫn

H. : Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị, 2012 - (335.4346 TR-H 2012)

Truy cập trực tuyến

16
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo hoạt động đối ngoại nhân dân từ năm 1991 đến năm 2010 : Luận văn ThS. Nhân văn khác: 62 22 03

Trần Thị Thúy ; Phạm Quang Minh

H. : ĐHKHXH & NV , 2016 - (324.25970755 TR-H 2016)

Truy cập trực tuyến

17
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong giải quyết vụ án tranh chấp về quyền sử dụng đất ở Việt Nam : Luận văn ThS. Luật : 623801

Trần Thị Thúy Ngà; Nguyễn Vinh Hưng

Hà Nội : Khoa Luật , 2018 - (346.0432 TR-H 2018)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

18
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Văn hóa ứng xử với môi trường tự nhiên ở Việt Nam hiện nay: Luận án TS. Nhân văn khác: 622203

Trần Thị Thúy ; Nguyễn Ngọc

Hà Nội : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, 2018 - (335.4112 TR-H 2018)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

19
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu cấu trúc và phát triển chương trình điều khiển thông minh của các ROBOT nhiều bậc tự do

Trần Thị Thuý ; Lê Văn Ngự Người hướng dẫn; Trần Quang Vinh Người hướng dẫn

H. : Khoa Công nghệ, 2002 - (621.8 TR-H 2002)

Truy cập trực tuyến

20
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

MOTION ESTIMATION WITH AN ADAPTIVE SEARCH RANGE

Rossignol Francois ; Ledinh Chon Tam ; Tran Thi Thuy Ha

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 32  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2010  (6)
 2. 2010đến2011  (6)
 3. 2012đến2013  (5)
 4. 2014đến2017  (9)
 5. Sau 2017  (6)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Luận án, luận văn  (14)
 2. Sáng chế  (10)
 3. Bài báo  (6)
 4. Sách  (2)
 5. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (15)
 2. Vietnamese  (10)
 3. Undetermined  (3)
 4. Chinese  (3)
 5. French  (1)
 6. Korean  (1)
 7. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...