skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Comparison of Microfiltration and Ultrafiltration for Algae Harvesting
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comparison of Microfiltration and Ultrafiltration for Algae Harvesting

Sun, X.F. ; Wang, C.W. ; Tong, Y.J. ; Wang, W.G. ; Wei, J.

Procedia Engineering, 2012, Vol.44, C, pp.2108-2111 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 18777058 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.proeng.2012.09.063

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Biopolymer chitosan/montmorillonite nanocomposites: Preparation and characterization
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Biopolymer chitosan/montmorillonite nanocomposites: Preparation and characterization

Wang, S.F. ; Shen, L. ; Tong, Y.J. ; Chen, L. ; Phang, I.Y. ; Lim, P.Q. ; Liu, T.X.

Polymer Degradation and Stability, 10/2005, Vol.90(1), pp.123-131 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01413910 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.polymdegradstab.2005.03.001

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
3
PL-03 Harnessing multidrug resistance gene expression for effective antifungal strategies by a natural product berberine
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

PL-03 Harnessing multidrug resistance gene expression for effective antifungal strategies by a natural product berberine

Sun, N. ; Song, F.H. ; Pei, G. ; Dai, H.Q. ; Gao, H. ; Liu, M. ; Fu, C.Z. ; Zheng, C.S. ; Bian, J. ; Tong, Y.J. ; Wang, J. ; Ren, B. ; Chen, H.L. ; Song, Y. ; Hu, X.L. ; Liu, Z.H. ; Chen, X.P. ; Jiang, Y.Y. ; Zhang, L.X.

International Journal of Infectious Diseases, 11/2008, Vol.12, S3, pp.S31-S32 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 12019712 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S1201-9712(09)60091-6

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Tong, Y.J
  2. Sun, X.F.
  3. Ren, B.
  4. Tong, Y
  5. Liu, Z.H.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...