skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 110  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Energetic cost of brain functional connectivity

Tomasi, Dardo ; Wang, Gene-Jack ; Volkow, Nora D

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 13 August 2013, Vol.110(33), pp.13642-7 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1091-6490 ; PMID: 23898179 Version:1 ; DOI: 10.1073/pnas.1303346110

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Abnormal functional connectivity in children with attention-deficit/hyperactivity disorder

Tomasi, Dardo ; Volkow, Nora D

Biological psychiatry, 01 March 2012, Vol.71(5), pp.443-50 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1873-2402 ; PMID: 22153589 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.biopsych.2011.11.003

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Brain activation and neurochemistry

Tomasi, Dardo ; Volkow, Nora D

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 02 July 2013, Vol.110(27), pp.10888-9 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1091-6490 ; PMID: 23784782 Version:1 ; DOI: 10.1073/pnas.1309471110

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Addiction: beyond dopamine reward circuitry

Volkow, Nora D ; Wang, Gene-Jack ; Fowler, Joanna S ; Tomasi, Dardo ; Telang, Frank

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 13 September 2011, Vol.108(37), pp.15037-42 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1091-6490 ; PMID: 21402948 Version:1 ; DOI: 10.1073/pnas.1010654108

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Functional connectivity density mapping.(NEUROSCIENCE)(Author abstract)(Report)

Tomasi, Dardo ; Volkow, Nora D.

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States, May 25, 2010, Vol.107(21), p.9885(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-8424

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Functional connectivity hubs in the human brain

Tomasi, Dardo ; Volkow, Nora D.

NeuroImage, 1 August 2011, Vol.57(3), pp.908-917 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1053-8119 ; DOI: 10.1016/j.neuroimage.2011.05.024

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Abnormal Functional Connectivity in Children with Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder

Tomasi, Dardo ; Volkow, Nora D.

Biological Psychiatry [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0006-3223 ; DOI: 10.1016/j.biopsych.2011.11.003

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mapping Small-World Properties through Development in the Human Brain: Disruption in Schizophrenia

Tomasi, Dardo ; Volkow, Nora D; Gong, Gaolang (editor)

PLoS ONE, 2014, Vol.9(4) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0096176 ; PMCID: 4005771 ; PMID: 24788815

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Functional connectivity density mapping

Tomasi, Dardo ; Volkow, Nora D

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 25 May 2010, Vol.107(21), pp.9885-90 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1091-6490 ; PMID: 20457896 Version:1 ; DOI: 10.1073/pnas.1001414107

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Functional Connectivity of Substantia Nigra and Ventral Tegmental Area: Maturation During Adolescence and Effects of ADHD

Tomasi, Dardo ; Volkow, Nora D

Cerebral Cortex, 2014, Vol. 24(4), pp.935-944 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1047-3211 ; E-ISSN: 1460-2199 ; DOI: 10.1093/cercor/bhs382

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Association between Functional Connectivity Hubs and Brain Networks

Tomasi, Dardo ; Volkow, Nora D

Cerebral Cortex, 2011, Vol. 21(9), pp.2003-2013 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1047-3211 ; E-ISSN: 1460-2199 ; DOI: 10.1093/cercor/bhq268

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Laterality Patterns of Brain Functional Connectivity: Gender Effects

Tomasi, Dardo ; Volkow, Nora D

Cerebral Cortex, 2012, Vol. 22(6), pp.1455-1462 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1047-3211 ; E-ISSN: 1460-2199 ; DOI: 10.1093/cercor/bhr230

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The addictive dimensionality of obesity

Volkow, Nora D ; Wang, Gene-Jack ; Tomasi, Dardo ; Baler, Ruben D

Biological psychiatry, 01 May 2013, Vol.73(9), pp.811-8 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1873-2402 ; PMID: 23374642 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.biopsych.2012.12.020

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Unbalanced neuronal circuits in addiction

Volkow, Nora D ; Wang, Gen-Jack ; Tomasi, Dardo ; Baler, Ruben D

Current Opinion in Neurobiology, August 2013, Vol.23(4), pp.639-648 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0959-4388 ; DOI: 10.1016/j.conb.2013.01.002

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effects of cell phone radiofrequency signal exposure on brain glucose metabolism

Volkow, Nora D ; Tomasi, Dardo ; Wang, Gene-Jack ; Vaska, Paul ; Fowler, Joanna S ; Telang, Frank ; Alexoff, Dave ; Logan, Jean ; Wong, Christopher

JAMA, 23 February 2011, Vol.305(8), pp.808-13 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1538-3598 ; PMID: 21343580 Version:1 ; DOI: 10.1001/jama.2011.186

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Decreased dopamine brain reactivity in marijuana abusers is associated with negative emotionality and addiction severity

Volkow, Nora D ; Wang, Gene-Jack ; Telang, Frank ; Fowler, Joanna S ; Alexoff, David ; Logan, Jean ; Jayne, Millard ; Wong, Christopher ; Tomasi, Dardo

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 29 July 2014, Vol.111(30), pp.E3149-56 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1091-6490 ; PMID: 25024177 Version:1 ; DOI: 10.1073/pnas.1411228111

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Temporal Evolution of Brain Functional Connectivity Metrics: Could 7 Min of Rest be Enough?

Tomasi, Dardo G ; Shokri - Kojori, Ehsan ; Volkow, Nora D

Cerebral Cortex, 2017, Vol. 27(8), pp.4153-4165 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1047-3211 ; E-ISSN: 1460-2199 ; DOI: 10.1093/cercor/bhw227

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

High-Resolution Functional Connectivity Density: Hub Locations, Sensitivity, Specificity, Reproducibility, and Reliability

Tomasi, Dardo ; Shokri - Kojori, Ehsan ; Volkow, Nora D

Cerebral Cortex, 2016, Vol. 26(7), pp.3249-3259 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1047-3211 ; E-ISSN: 1460-2199 ; DOI: 10.1093/cercor/bhv171

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An Autonomic Network: Synchrony Between Slow Rhythms of Pulse and Brain Resting State Is Associated with Personality and Emotions

Shokri - Kojori, Ehsan ; Tomasi, Dardo ; Volkow, Nora D

Cerebral Cortex, 2018, Vol. 28(9), pp.3356-3371 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1047-3211 ; E-ISSN: 1460-2199 ; DOI: 10.1093/cercor/bhy144

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Brain glucose metabolism in adults with ataxia-telangiectasia and their asymptomatic relatives

Volkow, Nora D ; Tomasi, Dardo ; Wang, Gene - Jack ; Studentsova, Yana ; Margus, Brad ; Crawford, Thomas O

Brain, 2014, Vol. 137(6), pp.1753-1761 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0006-8950 ; E-ISSN: 1460-2156 ; DOI: 10.1093/brain/awu092

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 110  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (102)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2005  (4)
 2. 2005đến2007  (10)
 3. 2008đến2010  (19)
 4. 2011đến2014  (30)
 5. Sau 2014  (44)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (109)
 2. Spanish  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Tomasi, Dardo
 2. Volkow, Nora D.
 3. Tomasi, D
 4. Volkow, N.D.
 5. Volkow, Nd

theo chủ đề:

 1. Humans
 2. Brain
 3. Male
 4. Adult
 5. Female

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...