skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 57  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Chimpanzees' (Pan troglodytes) strategic helping in a collaborative task
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chimpanzees' (Pan troglodytes) strategic helping in a collaborative task

Melis, A. P. ; Tomasello, M.

Biology Letters, 04/23/2013, Vol.9(2), pp.20130009-20130009 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1744-9561 ; E-ISSN: 1744-957X ; DOI: http://dx.doi.org/10.1098/rsbl.2013.0009

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Methodological Challenges in the Study of Primate Cognition
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Methodological Challenges in the Study of Primate Cognition

Tomasello, M. ; Call, J.

Science, 12/02/2011, Vol.334(6060), pp.1227-1228 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075 ; E-ISSN: 1095-9203 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1126/science.1213443

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Chimpanzee responders still behave like rational maximizers
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chimpanzee responders still behave like rational maximizers

Jensen, K. ; Call, J. ; Tomasello, M.

Proceedings of the National Academy of Sciences, 05/14/2013, Vol.110(20), pp.E1837-E1837 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-8424 ; E-ISSN: 1091-6490 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1303627110

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Chimpanzees know that others make inferences
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chimpanzees know that others make inferences

Schmelz, M. ; Call, J. ; Tomasello, M.

Proceedings of the National Academy of Sciences, 02/15/2011, Vol.108(7), pp.3077-3079 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-8424 ; E-ISSN: 1091-6490 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1000469108

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
No third-party punishment in chimpanzees
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

No third-party punishment in chimpanzees

Riedl, K. ; Jensen, K. ; Call, J. ; Tomasello, M.

Proceedings of the National Academy of Sciences, 09/11/2012, Vol.109(37), pp.14824-14829 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-8424 ; E-ISSN: 1091-6490 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1203179109

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
How chimpanzees solve collective action problems
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

How chimpanzees solve collective action problems

Schneider, A.-C. ; Melis, A. P. ; Tomasello, M.

Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences, 12/22/2012, Vol.279(1749), pp.4946-4954 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0962-8452 ; E-ISSN: 1471-2954 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1098/rspb.2012.1948

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Domestic dogs and puppies can use human voice direction referentially
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Domestic dogs and puppies can use human voice direction referentially

Rossano, F. ; Nitzschner, M. ; Tomasello, M.

Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences, 06/22/2014, Vol.281(1785), pp.20133201-20133201 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0962-8452 ; E-ISSN: 1471-2954 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1098/rspb.2013.3201

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Chimpanzees trust conspecifics to engage in low-cost reciprocity
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chimpanzees trust conspecifics to engage in low-cost reciprocity

Engelmann, J. M. ; Herrmann, E. ; Tomasello, M.

Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences, 02/22/2015, Vol.282(1801), pp.20142803-20142803 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0962-8452 ; E-ISSN: 1471-2954 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1098/rspb.2014.2803

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Like Infant, Like Dog
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Like Infant, Like Dog

Tomasello, M. ; Kaminski, J.

Science, 09/04/2009, Vol.325(5945), pp.1213-1214 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075 ; E-ISSN: 1095-9203 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1126/science.1179670

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Coordination strategies of chimpanzees and human children in a Stag Hunt game
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Coordination strategies of chimpanzees and human children in a Stag Hunt game

Duguid, S. ; Wyman, E. ; Bullinger, A. F. ; Herfurth-Majstorovic, K. ; Tomasello, M.

Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences, 12/07/2014, Vol.281(1796), pp.20141973-20141973 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0962-8452 ; E-ISSN: 1471-2954 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1098/rspb.2014.1973

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Studying Extant Species to Model Our Past
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Studying Extant Species to Model Our Past

Whiten, A. ; Mcgrew, W. C. ; Aiello, L. C. ; Boesch, C. ; Boyd, R. ; Byrne, R. W. ; Dunbar, R. I. M. ; Matsuzawa, T. ; Silk, J. B. ; Tomasello, M. ; van Schaik, C. P. ; Wrangham, R.

Science, 01/22/2010, Vol.327(5964), pp.410-410 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075 ; E-ISSN: 1095-9203 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1126/science.327.5964.410-a

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Chimpanzees help conspecifics obtain food and non-food items
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chimpanzees help conspecifics obtain food and non-food items

Melis, A. P. ; Warneken, F. ; Jensen, K. ; Schneider, A.-C. ; Call, J. ; Tomasello, M.

Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences, 05/07/2011, Vol.278(1710), pp.1405-1413 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0962-8452 ; E-ISSN: 1471-2954 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1098/rspb.2010.1735

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Do chimpanzees know what conspecifics know?

Tomasello M.

Animal Behaviour, January 2001, Vol.61(1), pp.139-151 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-3472

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Chimpanzees Are Rational Maximizers in an Ultimatum Game
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chimpanzees Are Rational Maximizers in an Ultimatum Game

Jensen, K. ; Call, J. ; Tomasello, M.

Science, 10/05/2007, Vol.318(5847), pp.107-109 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075 ; E-ISSN: 1095-9203 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1126/science.1145850

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Modeling children's early grammatical knowledge
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Modeling children's early grammatical knowledge

Bannard, C. ; Lieven, E. ; Tomasello, M.

Proceedings of the National Academy of Sciences, 10/13/2009, Vol.106(41), pp.17284-17289 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-8424 ; E-ISSN: 1091-6490 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1073/pnas.0905638106

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Fair Game for Chimpanzees
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fair Game for Chimpanzees

Visalberghi, E. ; Anderson;, J. ; Jensen, K. ; Call, J. ; Tomasello, M.

Science, 01/18/2008, Vol.319(5861), pp.282b-284b [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075 ; E-ISSN: 1095-9203 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1126/science.319.5861.282b

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Chimpanzees are vengeful but not spiteful
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chimpanzees are vengeful but not spiteful

Jensen, K. ; Call, J. ; Tomasello, M.

Proceedings of the National Academy of Sciences, 08/07/2007, Vol.104(32), pp.13046-13050 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-8424 ; E-ISSN: 1091-6490 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1073/pnas.0705555104

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chimpanzees know what conspecifics do and do not see

Tomasello M.

Animal Behaviour, April 2000, Vol.59(4), pp.771-785 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-3472

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Do young children have adult syntactic competence?

Tomasello, M

Cognition, 14 March 2000, Vol.74(3), pp.209-53 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0010-0277 ; PMID: 10640571 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A nonverbal false belief task: the performance of children and great apes

Call, J ; Tomasello, M

Child development, 1999, Vol.70(2), pp.381-95 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0009-3920 ; PMID: 10218261 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 57  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (46)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1998  (5)
 2. 1998đến2001  (11)
 3. 2002đến2006  (5)
 4. 2007đến2011  (21)
 5. Sau 2011  (15)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (50)
 2. French  (1)
 3. German  (1)
 4. Swedish  (1)
 5. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Tomasello, M.
 2. Tomasello, Michael
 3. Call, J
 4. Michael Tomasello
 5. Call, Josep

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...