skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

La inmigración en Italia entre el derecho de asilo y la obligación de trabajar

Tiziana Caponio ; Claudia Finotelli

Migraciones, 01 November 2014, Issue 14, pp.63-96 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1138-5774 ; E-ISSN: 2341-0833

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Intercultural policy in times of crisis: theory and practice in the case of Turin, Italy

Tiziana Caponio ; Davide Donatiello

Comparative Migration Studies, 01 September 2017, Vol.5(1), pp.1-16 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2214-594X ; DOI: 10.1186/s40878-017-0055-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
The local dimension of migration policymaking (IMISCOE international migration, integration and social cohesion in Europe)
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The local dimension of migration policymaking (IMISCOE international migration, integration and social cohesion in Europe)

Tiziana Caponio, Maren Borkert

E-ISBN 9089642323 ; E-ISBN 9789048512430 ; E-ISBN 9789089642325

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

«El mecanismo-espejo de las políticas». El caso de Turín

Tiziana Caponio ; Anette Nielsen ; Natalia Ribas Mateos

Papers, 01 January 2000, Vol.60, pp.67-83 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0210-2862 ; E-ISSN: 2013-9004 ; DOI: 10.5565/rev/papers/v60n0.1032

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Michael Alexander, Cities and Labour Immigration: Comparing Policy Responses in Amsterdam, Paris, Rome and Tel Aviv; Ashgate Publishing, 2007, 242 pages, ISBN-13: 978-0754647225.(Book review)

Caponio, Tiziana

Journal of International Migration and Integration / Revue de l'integration et de la migration internationale, Nov, 2010, Vol.11(4), p.465(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1488-3473

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (4)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (3)
 2. Bình xét khoa học  (1)
 3. Sách  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (4)
 2. Spanish  (2)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Tiziana Caponio
 2. Caponio, Tiziana.
 3. Caponio, T.
 4. Nielsen, Anette
 5. Davide Donatiello

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...