skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Exporting Congress? : the influence of the U.S. Congress on world legislatures
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Exporting Congress? : the influence of the U.S. Congress on world legislatures

Power Timothy J; Rae Nicol C

Pittsburgh, PA : University of Pittsburgh Press, c2006. - (328 EXP 2006) - ISBN0822959216 (pbk. : alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Brazilian Military Regime of 1964-1985: Legacies for Contemporary Democracy

Timothy J. Power

Iberoamericana. América Latina - España - Portugal, 01 July 2016, Vol.16(62), pp.13-26 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1577-3388 ; E-ISSN: 2255-520X ; DOI: 10.18441/ibam.16.2016.62.13-26

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Blairism Brazilian style? Cardoso and the "third way" in Brazil.(Abstract)

Power, Timothy J.

Political Science Quarterly, Winter, 2001, Vol.116(4), p.611(27) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0032-3195

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Determinantes do controle horizontal em parlamentos reativos: o caso do Brasil (1988-2005)

Leany B. Lemos ; Timothy J. Power

Dados: Revista de Ciências Sociais, 01 June 2013, Vol.56(2), pp.383-412 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1678-4588 ; DOI: 10.1590/S0011-52582013000200005

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Postmaterialism and Political Elites: The Value Priorities of Brazilian Federal Legislators

Malu A. C. Gatto ; Timothy J. Power

Journal of Politics in Latin America, 01 January 2016, Vol.8(1), pp.33-68 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1868-4890

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Compulsory for Whom? Mandatory Voting and Electoral Participation in Brazil, 1986-2006 Obrigatório para Quem? Voto Obrigatório e Participação Eleitoral no Brasil, 1986 a 2006

Timothy J. Power

Journal of Politics in Latin America, 01 April 2009, Vol.1(1), pp.97-122 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1866-802X ; E-ISSN: 1868-4890

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Shaping the Brazilian political class: causes and consequences of recruitment to the chamber of deputies

Power, Timothy J. ; Mochel, Marilla G.

Canadian Journal of Latin American and Caribbean Studies, Oct, 2009, Vol.34(67), p.5(36) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0826-3663

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Determinants of invalid voting in Latin America.(Author abstract)

Power, Timothy J. ; Garand, James C.

Electoral Studies, June, 2007, Vol.26(2), p.432(13) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0261-3794

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Estimating Ideology of Brazilian Legislative Parties, 1990–2005: A Research Communication
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Estimating Ideology of Brazilian Legislative Parties, 1990–2005: A Research Communication

Timothy J. Power ; Cesar Zucco Jr.

Latin American Research Review, 2009, Vol.44(1), pp.218-246 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1542-4278 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1353/lar.0.0072

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Replication Data for: Mapping Ideological Preferences in Brazilian Elections, 1994-2018: A Municipal-Level Study

Timothy J. Power ; Rodrigo Rodrigues-Silveira; Brazilian Political Science Review

DOI: 10.7910/DVN/5P03UL ; Related DOI: doi:10.7910/DVN/5P03UL/FFWOOQ ; Related DOI: doi:10.7910/DVN/5P03UL/QXJ4SD ; Related DOI: doi:10.7910/DVN/5P03UL/LEBAQY ; Related DOI: doi:10.7910/DVN/5P03UL/G7INOU ; Related DOI: doi:10.7910/DVN/5P03UL/AWSPD6 ; Related DOI: doi:10.7910/DVN/5P03UL/6UJCRR

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Prop_imputed.csv

Timothy J. Power ; Rodrigo Rodrigues-Silveira; Brazilian Political Science Review

DOI: 10.7910/DVN/5P03UL/6UJCRR ; Related DOI: doi:10.7910/DVN/5P03UL

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

partidos_ano_v2018.tab

Timothy J. Power ; Rodrigo Rodrigues-Silveira; Brazilian Political Science Review

DOI: 10.7910/DVN/5P03UL/AWSPD6 ; Related DOI: doi:10.7910/DVN/5P03UL

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

BPSR_Data_Power_Rodrigues-Silveira.csv

Timothy J. Power ; Rodrigo Rodrigues-Silveira; Brazilian Political Science Review

DOI: 10.7910/DVN/5P03UL/G7INOU ; Related DOI: doi:10.7910/DVN/5P03UL

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Municipios_SHP.RData

Timothy J. Power ; Rodrigo Rodrigues-Silveira; Brazilian Political Science Review

DOI: 10.7910/DVN/5P03UL/LEBAQY ; Related DOI: doi:10.7910/DVN/5P03UL

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

BPSR_Power_Rodrigues-Silveira.R

Timothy J. Power ; Rodrigo Rodrigues-Silveira; Brazilian Political Science Review

DOI: 10.7910/DVN/5P03UL/QXJ4SD ; Related DOI: doi:10.7910/DVN/5P03UL

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

party_seats.tab

Timothy J. Power ; Rodrigo Rodrigues-Silveira; Brazilian Political Science Review

DOI: 10.7910/DVN/5P03UL/FFWOOQ ; Related DOI: doi:10.7910/DVN/5P03UL

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mapping Ideological Preferences in Brazilian Elections, 1994-2018: A Municipal-Level Study

Timothy J. Power ; Rodrigo Rodrigues-Silveira

Brazilian Political Science Review, 01 February 2019, Vol.13(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1981-3821 ; E-ISSN: 1981-3821 ; DOI: 10.1590/1981-3821201900010001

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Desconfiança política na América Latina

Timothy J. Power ; Giselle D. Jamison

Opinião Pública, 01 March 2005, Vol.11(1), pp.64-93 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0104-6276 ; E-ISSN: 1807-0191 ; DOI: 10.1590/S0104-62762005000100003

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Measuring portfolio salience using the Bradley–Terry model: An illustration with data from Brazil

Cesar Zucco ; Mariana Batista ; Timothy J. Power

Research & Politics, 01 February 2019, Vol.6 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2053-1680 ; DOI: 10.1177/2053168019832089

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The social basis of separatism: explaining support for the Puerto Rican Independence Movement

Astrid Arrarás ; Timothy J. Power

Revista de Estudos e Pesquisas sobre as Américas, 01 December 2007, Vol.1(1)

E-ISSN: 1984-1639 ; DOI: 10.21057/repam.v1i1.1488

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2005  (1)
 2. 2005đến2005  (1)
 3. 2006đến2006  (1)
 4. 2007đến2009  (5)
 5. Sau 2009  (12)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (12)
 2. Sách  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (13)
 2. Portuguese  (1)
 3. French  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...