skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A taste of "Nextopia" exploring consumer response to advertising for future products

Dahlén, Micael; Thorbjørnsen, Helge ; Sjödin, Henrik

Journal of advertising : official publication of the American Academy of Advertising, 2011, Vol.40(4), pp. 33-44 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0091-3367

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Is Publicity Always Better than Advertising? The Role of Brand Reputation in Communicating Corporate Social Responsibility.(Report)

Skard, Siv ; Thorbjornsen, Helge

Journal of Business Ethics, Sept, 2014, Vol.124(1), p.149(12) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0167-4544

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Closed-ended and open-ended fit articulation

Skard, Siv ; Thorbjornsen, Helge

European Journal of Marketing, 11 July 2017, Vol.51(7/8), pp.1414-1439 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0309-0566 ; E-ISSN: 1758-7123 ; DOI: 10.1108/EJM-01-2016-0011

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Consumer brand relationships an investigation of two alternative models

Breivik, Einar; Thorbjørnsen, Helge

Journal of the Academy of Marketing Science, 2008, Vol.36(4), pp. 443-472 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0092-0703

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Intentions to use mobile services: antecedents and cross-service comparisons

Nysveen, Herbjorn ; Pedersen, Per E. ; Thorbjornsen, Helge

Journal of the Academy of Marketing Science, Summer, 2005, Vol.33(3), p.330-346 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0092-0703

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Explaining intention to use mobile chat services: moderating effects of gender

Nysveen, Herbjorn ; Pedersen, Per E. ; Thorbjornsen, Helge

Journal of Consumer Marketing, May, 2005, Vol.22(5), p.247(10) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0736-3761

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Influences of perceived e-service risks: the moderating role of perceived benefits.(Report)

Skard, Siv E.R. ; Nysveen, Herbjorn ; Thorbjornsen, Helge

E-Service Journal, 2016, Vol.10(1), p.1(23) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1528-8226 ; DOI: 10.2979/eservicej.10.1.01

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The impact of brand loyalty on website usage

Thorbjornsen, Helge ; Supphellen, Magne

Journal of Brand Management, Feb 2004, Vol.11(3), pp.199-208 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1350231X ; E-ISSN: 14791803

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Building brand relationships online: A comparison of two interactive applications

Thorbjornsen, Helge ; Supphellen, Magne ; Nysveen, Herbjorn ; Pedersen, Per

Journal of Interactive Marketing, Summer 2002, Vol.16(3), pp.17-34 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 10949968 ; E-ISSN: 15206653

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
  1. Trước2004  (1)
  2. 2004đến2004  (1)
  3. 2005đến2007  (2)
  4. 2008đến2011  (2)
  5. Sau 2011  (3)
  6. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...