skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chinese students' great expectations: prospective pre-school teachers on the move

Thogersen, Stig

Learning and Teaching (LATISS), 2012, Vol.5(3), p.75(19) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1755-2273 ; DOI: 10.3167/latiss.2012.050305

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Frontline soldiers of the CCP: the selection of China's township leaders.(Chinese Communist Party)

Thogersen, Stig

The China Quarterly, June, 2008, Issue 194, p.414(10) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0305-7410

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

China's senior middle schools in a social perspective: a survey of Yantai District, Shandong Province

Thogersen, Stig

The China Quarterly, March, 1987, Vol.109, p.72(29) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0305-7410

Truy cập trực tuyến

4
Cultural Life and Cultural Control in Rural China: Where is the Party?
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cultural Life and Cultural Control in Rural China: Where is the Party?

Thogersen, Stig

The China Journal, 07/2000, Vol.44, pp.129-141 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1324-9347 ; E-ISSN: 1835-8535 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/2667479

Truy cập trực tuyến

5
The Power of Words: Literacy and Revolution in South China, 1949-95 . Glen Peterson
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Power of Words: Literacy and Revolution in South China, 1949-95 . Glen Peterson

Thogersen, Stig

The China Journal, 01/1999, Vol.41, pp.180-181 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1324-9347 ; E-ISSN: 1835-8535 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/2667596

Truy cập trực tuyến

6
Chinese Higher Education: A Decade of Reform and Development 1978-1988. Ruiqing Du
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chinese Higher Education: A Decade of Reform and Development 1978-1988. Ruiqing Du

Thogersen, Stig

The China Journal, 07/1995, Vol.34, pp.322-323 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1324-9347 ; E-ISSN: 1835-8535 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/2950166

Truy cập trực tuyến

7
The Opening of the Chinese Mind: Democratic Changes in China Since 1978. Jing Lin
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Opening of the Chinese Mind: Democratic Changes in China Since 1978. Jing Lin

Thogersen, Stig

The China Journal, 01/1996, Vol.35, pp.145-146 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1324-9347 ; E-ISSN: 1835-8535 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/2950285

Truy cập trực tuyến

8
Radicalism and Education Reform in 20th-Century China: The Search for an Ideal Development Model. Suzanne Pepper
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Radicalism and Education Reform in 20th-Century China: The Search for an Ideal Development Model. Suzanne Pepper

Thogersen, Stig

The China Journal, 07/1997, Vol.38, pp.183-185 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1324-9347 ; E-ISSN: 1835-8535 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/2950346

Truy cập trực tuyến

9
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

China's Peasants and Workers: Changing Class Identities.(Book review)

Thogersen, Stig

The China Quarterly, March, 2013, Issue 213, p.211(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0305-7410

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Zouping in Transition. The Process of Reform in Rural North China

Thogersen, Stig

The Journal of Asian Studies, Vol.58(2), pp.503-504 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00219118 ; E-ISSN: 17520401

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Village Economy and Culture in Contemporary China.(Book Review)

Thogersen, Stig

Modern China, April, 2002, Vol.28(2), p.253(22) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0097-7004

Truy cập trực tuyến

12
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fieldwork Connections: The Fabric of Ethnographic Collaboration in China and America [Book Review]

Thogersen, Stig

China Journal, The, No. 61, Jan 2009: 194-196 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1324-9347

Truy cập trực tuyến

13
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gender and Power in Rural North China

Thogersen, Stig

Journal of Asian History, Spring, 1996, Vol.30(1), p.104(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-910X

Truy cập trực tuyến

14
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Paradox of Power in a People's Republic of China Middle School

Thogersen, Stig

The China Quarterly, 1995, Vol.142, pp.594-595 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0305-7410 ; E-ISSN: 1468-2648 ; DOI: 10.1017/S0305741000035141

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Paradox of Power in a People's Republic of China Middle School

Thogersen, Stig

The China Quarterly, June, 1995, Issue 142, p.594(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0305-7410

Truy cập trực tuyến

16
Secondary Education in China After Mao: Reform and Social Conflict.
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Secondary Education in China After Mao: Reform and Social Conflict.

Epstein, Irving ; Thogersen, Stig

Pacific Affairs, 24/1991, Vol.64(4), p.570 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0030851X ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/2759877

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
  1. Trước1995  (2)
  2. 1995đến1996  (5)
  3. 1997đến1999  (3)
  4. 2000đến2008  (3)
  5. Sau 2008  (3)
  6. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...