skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 112.012  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Applied Thermodynamics Software Solutions Vapor compression Refrigeration cycle + Problems Mathcad

Dr M Thirumaleshwar

Bookboon; 2016 - (536.7)

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Applied Thermodynamics Software Solutions Part I Gas Power cycles 1st edition

Dr M Thirumaleshwar

Bookboon; 2014 - (536.7)

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Applied Thermodynamics Software Solutions Part IV Psychrometrics Reactive systems 1st edition

Dr M Thirumaleshwar

Bookboon; 2017 - (536.7)

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Applied Thermodynamics Software Solutions Part III Refrigeration cycles Air compressor Thermodynamic relations 1st edition

Dr M Thirumaleshwar

Bookboon; 2017 - (536.7)

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Applied Thermodynamics Software Solutions Part II Cycles for Gas turbines and Jet Propulsion Vapor power cycles 1st edition

Dr M Thirumaleshwar

Bookboon; 2017 - (536.7)

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Applied Thermodynamics Software Solutions Vapor compression Refrigeration cycle + Problems Mathcad

Dr M Thirumaleshwar

Bookboon; 2016 - (536.7)

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Applied Thermodynamics Software Solutions Part V Compressible flow Isentropic flow normal shocks Fanno flow Rayleigh flow and Engine trials

Dr M Thirumaleshwar

Bookboon; 2017 - (536.7)

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Statistical Physics

Guénault Tony

Springer; 1995 - (621)

Truy cập trực tuyến

9
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thermodynamics : an engineering approach

Çengel Yunus A.; Boles Michael A

Boston : McGraw-Hill Higher Education, ©[2006]

Truy cập trực tuyến

Xem 3 phiên bản
10
Engineering Thermodynamics
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Engineering Thermodynamics

Al-Shemmeri, Tarik

1st edition; 9788776816704; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/20172

Truy cập trực tuyến

11
Engineering Thermodynamics Solutions Manual
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Engineering Thermodynamics Solutions Manual

Al-Shemmeri, Tarik

9788740302677; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/20177

Truy cập trực tuyến

12
Engineering Thermodynamics
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Engineering Thermodynamics

Al-Shemmeri, Tarik

9788776816704; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/21004

Truy cập trực tuyến

13
Engineering Thermodynamics Solutions Manual
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Engineering Thermodynamics Solutions Manual

Al-Shemmeri

9788740302677; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/19008

Truy cập trực tuyến

14
Lectures on computational fluid dynamics: Applications to human thermodynamics
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lectures on computational fluid dynamics: Applications to human thermodynamics

Nikolai, Kornev; Irina, Cherunova

9788740308150; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/18793

Truy cập trực tuyến

15
Modern Thermodynamics with Statistical Mechanics
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Modern Thermodynamics with Statistical Mechanics

Helrich, Carl S.

978-3-540-85417-3; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/32471

Truy cập trực tuyến

16
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mechanics Thermodynamics Oscillations and waves College Physics I Notes and exercises

Gebreselasie Daniel

Bookboon; 2015 - (530)

Truy cập trực tuyến

17
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

fundamentals of refrigeration thermodynamics

Micallef Daniel

Bookboon; 2014 - (536)

Truy cập trực tuyến

18
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multiphase Flow Dynamics 1 Fundamentals 5th ed

Kolev Nikolay Ivanov

Springer; 2015 - (620.1064)

Truy cập trực tuyến

19
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Theoretical physics 5 thermodynamics

Nolting Wolfgang

Springer; 2017 - (536.7)

Truy cập trực tuyến

20
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multiphase Flow Dynamics 5 electronic resource Nuclear Thermal Hydraulics 2nd ed

Kolev Nikolay Ivanov

Springer Berlin Heidelberg; 2011 - (620.1064)

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 112.012  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1960  (890)
 2. 1960đến1974  (6.633)
 3. 1975đến1989  (3.184)
 4. 1990đến2005  (15.498)
 5. Sau 2005  (85.057)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (109.339)
 2. Japanese  (613)
 3. German  (523)
 4. Chinese  (300)
 5. Portuguese  (187)
 6. French  (159)
 7. Spanish  (126)
 8. Dutch  (118)
 9. Italian  (70)
 10. Russian  (40)
 11. Korean  (11)
 12. Norwegian  (7)
 13. Polish  (6)
 14. Lithuanian  (4)
 15. Romanian  (4)
 16. Arabic  (2)
 17. Turkish  (2)
 18. Persian  (2)
 19. Slovak  (1)
 20. Hungarian  (1)
 21. Czech  (1)
 22. Ukrainian  (1)
 23. Malay  (1)
 24. Hebrew  (1)
 25. Lựa chọn khác open sub menu

Phân loại theo LCC 

 1. Q - Science.  (536)
 2. T - Technology .  (457)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Chen, Lingen
 2. Du, Yong
 3. Liu, Zi-Kui
 4. Maslov, V. P.
 5. Fischer, F.D.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...