skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 44  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Infuriated with the Infuriated?

Theodossopoulos, Dimitrios

Current Anthropology, 01, 21 April March 2013 2013, Vol.54(2), pp.200-221 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00113204 ; E-ISSN: 15375382 ; DOI: 10.1086/669855

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Infuriated with the Infuriated? Blaming Tactics and Discontent about the Greek Financial Crisis

Theodossopoulos, Dimitrios

Theodossopoulos, Dimitrios (2013) Infuriated with the Infuriated? Blaming Tactics and Discontent about the Greek Financial Crisis. Current Anthropology, 54 (2). pp. 200-221. [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0011-3204

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Emberá indigenous tourism and the trap of authenticity: beyond in-authenticity and invention.

Theodossopoulos, Dimitrios

Theodossopoulos, Dimitrios (2013) Emberá indigenous tourism and the trap of authenticity: beyond in-authenticity and invention. Anthropology Quarterly , 86 (2). pp. 397-426. [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-5491

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Laying claim to authenticity: five anthropological dilemmas.(SPECIAL COLLECTION: Laying Claim to Authenticity: Anthropological Dilemmas: INTRODUCTION)(Report)

Theodossopoulos, Dimitrios

Anthropological Quarterly, Spring, 2013, Vol.86(2), p.337(24) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-5491

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

With or without gringos: When Panamanians talk about the United States and its citizens

Theodossopoulos, Dimitrios

Theodossopoulos, Dimitrios (2010) With or without gringos: When Panamanians talk about the United States and its citizens. Social Analysis, 54 (1). pp. 52-70. [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0155-977X

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Emberá, tourism and indigenous archaeology: "rediscovering" the past in Eastern Panama

Mendizábal, Tomás ; Theodossopoulos, Dimitrios

Mendizábal, Tomás and Theodossopoulos, Dimitrios (2012) The Emberá, tourism and indigenous archaeology: "rediscovering" the past in Eastern Panama. Memorias, 9 (18). pp. 88-114. [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1794-8886

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Laying Claim to Authenticity: Five Anthropological Dilemmas

Theodossopoulos, Dimitrios

Theodossopoulos, Dimitrios (2013) Laying Claim to Authenticity: Five Anthropological Dilemmas. Anthropology Quarterly , 86 (2). pp. 337-360. [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-5491

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Emberá Indigenous Tourism and the Trap of Authenticity: Beyond Inauthenticity and Invention

Theodossopoulos, Dimitrios

Anthropological Quarterly, 2013, Vol.86(2), pp.397-425 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-5491 ; E-ISSN: 1534-1518

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Embera indigenous tourism and the trap of authenticity: beyond inauthenticity and invention.(SPECIAL COLLECTION: Laying Claim to Authenticity: Anthropological Dilemmas)(Report)

Theodossopoulos, Dimitrios

Anthropological Quarterly, Spring, 2013, Vol.86(2), p.397(29) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-5491

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

INTRODUCTION: Laying Claim to Authenticity: Five Anthropological Dilemmas

Theodossopoulos, Dimitrios

Anthropological Quarterly, Spring 2013, Vol.86(2), pp.337-360 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00035491 ; E-ISSN: 15341518

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Laying Claim to Authenticity: Five Anthropological Dilemmas

Theodossopoulos, Dimitrios

Anthropological Quarterly, 2013, Vol.86(2), pp.337-360 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-5491 ; E-ISSN: 1534-1518

Toàn văn sẵn có

12
Laying Claim to Authenticity: Five Anthropological Dilemmas
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Laying Claim to Authenticity: Five Anthropological Dilemmas

Theodossopoulos, Dimitrios

Anthropological Quarterly, 2013, Vol.86(2), pp.337-360 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1534-1518 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1353/anq.2013.0032

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Philanthropy or solidarity? Ethical dilemmas about humanitarianism in crisis afflicted Greece

Theodossopoulos, Dimitrios

Theodossopoulos, Dimitrios (2016) Philanthropy or solidarity? Ethical dilemmas about humanitarianism in crisis afflicted Greece. Social Anthropology (Journal of the European Association of Social Anthropologists), 24 (2). pp. 167-184. [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0964-0282

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Indigenous attire, exoticization, and social change: dressing and undressing among the Emberá of Panama

Theodossopoulos, Dimitrios

Journal of the Royal Anthropological Institute, September 2012, Vol.18(3), pp.591-612 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1359-0987 ; E-ISSN: 1467-9655 ; DOI: 10.1111/j.1467-9655.2012.01778.x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

WITH OR WITHOUT GRINGOS: When Panamanians Talk about the United States and Its Citizens

Theodossopoulos, Dimitrios

Social Analysis, Spring 2010, Vol.54(1), pp.52-70 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0155977X ; E-ISSN: 15585727 ; DOI: 10.3167/sa.2010.540104

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

THE POETICS OF ANTI-AMERICANISM IN GREECE: Rhetoric, Agency, and Local Meaning

Kirtsoglou, Elisabeth ; Theodossopoulos, Dimitrios

Social Analysis, Spring 2010, Vol.54(1), pp.106-124 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0155977X ; E-ISSN: 15585727 ; DOI: 10.3167/sa.2010.540107

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The poetics of anti-Americanism in Greece: rhetoric, agency and local meaning

Theodossopoulos, Dimitrios ; Kirtsoglou, Elisabeth

Theodossopoulos, Dimitrios and Kirtsoglou, Elisabeth (2010) The poetics of anti-Americanism in Greece: rhetoric, agency and local meaning. Social Analysis, 54 (1). pp. 106-124. [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0155-977X

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Emberá, tourism and indigenous archaeology: "rediscovering" the past in Eastern Panama

Mendizábal, Tomás ; Theodossopoulos, Dimitrios

Memorias: Revista Digital de Historia y Arqueología desde el Caribe, 01 December 2012, Issue 18, pp.88-114 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1794-8886 ; E-ISSN: 1794-8886

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Embera, tourism and indigenous archaeology

Mendizabal, Tomas ; Theodossopoulos, Dimitrios

Memorias : Revista Digital de Historia y Arqueología desde el Caribe, 2012 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 17948886

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Los Emberá, el turismo y arqueología indígena: redescubriendo el pasado en el Panamá Oriental / The Emberá, tourism and indigenous archaeology: rediscovering the past in Eastern Panama

Mendizabal, Tomas Enrique ; Theodossopoulos, Dimitrios

Memorias: revista digital de historia y arqueología desde El Caribe, 2012, Issue 18 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1794-8886

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 44  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (25)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2000  (2)
 2. 2000đến2001  (3)
 3. 2002đến2007  (4)
 4. 2008đến2011  (8)
 5. Sau 2011  (20)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (28)
 2. Spanish  (2)
 3. Portuguese  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...