skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Từ truy vấn gợi ý: thi?
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Disciplinary Interflow of Library and Information Science in Taiwan

Chiung-Fang Liang ; Kuang-Hua Chen

Journal of Library and Information Studies, 01 September 2004, Vol.2(2), pp.31-55 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1606-7509

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rare earth complexation with 1,3,5-trideoxy-1,3,5-tris(2-hydroxybenzyl)amino- cis-inositol

Taylor, Daphne P ; Choppin, Gregory R

Inorganica Chimica Acta, 2007, Vol.360(12), pp.3712-3718 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-1693 ; E-ISSN: 1873-3255 ; DOI: 10.1016/j.ica.2007.06.001

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Kuang-Hua Chen
  2. Taylor, Daphne P
  3. Taylor, Dp
  4. Choppin, Gr
  5. Taylor, D.P.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...