skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A dignidade da pessoa humana na teoria dos direitos fundamentais de Robert Alexy: uma análise sobre o seu caráter absoluto ou relativo na ordem jurídico-constitucional

Padilha, Elisângela ; Bertoncini, Carla

Revista Brasileira de Direito, 2016, Vol.12(2), pp.137-145 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2238-0604

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

La inadmisibilidad de la acción de amparo constitucional contra decisiones judiciales. Una operacionalización de la teoría de Robert Alexy

Molina - Guerrero, Omaira ; Velasco Castro, Antonio

Anuario iberoamericano de justicia constitucional, 2015, Issue 19, pp.269-303

ISSN: 1138-4824

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (1)

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...