skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 29  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

On-demand intermittent high purity water production system

Telepciak Jacob ; Liang LI-Shiang

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

VERTEILERBLOCK FÜR UMKEHROSMOSESYSTEME
BLOC COLLECTEUR POUR SYSTÈMES D'OSMOSE INVERSE
MANIFOLD BLOCK FOR REVERSE OSMOSIS SYSTEMS

Telepciak, Jacob ; Liang, LI-Shiang

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

SYSTEM ZUR BEDARFSGERECHTEN INTERMITTIERENDEN PRODUKTION VON HOCHREINEM WASSER
SYSTÈME DE PRODUCTION INTERMITTENTE À LA DEMANDE D'EAU DE GRANDE PURETÉ
ON-DEMAND INTERMITTENT HIGH PURITY WATER PRODUCTION SYSTEM

Telepciak, Jacob ; Liang, LI-Shiang

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

One piece gasket assembly

Salvo Lawrence J ; Telepciak Jacob

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

On-demand intermittent high purity water production system

Telepciak Jacob ; Liang LI-Shiang

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

BLOC COLLECTEUR POUR SYSTEMES D'OSMOSE INVERSE
MANIFOLD BLOCK FOR REVERSE OSMOSIS SYSTEMS

Telepciak, Jacob ; Liang, LI-Shiang

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

SYSTEME DE PRODUCTION INTERMITTENTE A LA DEMANDE D'EAU DE GRANDE PURETE
ON-DEMAND INTERMITTENT HIGH PURITY WATER PRODUCTION SYSTEM

Telepciak, Jacob ; Liang, LI-Shiang

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

SYSTÈME DE PRODUCTION INTERMITTENTE À LA DEMANDE D'EAU DE GRANDE PURETÉ
ON-DEMAND INTERMITTENT HIGH PURITY WATER PRODUCTION SYSTEM

Telepciak, Jacob ; Liang, LI-Shiang

Truy cập trực tuyến

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

BLOC COLLECTEUR POUR SYSTÈMES D'OSMOSE INVERSE
MANIFOLD BLOCK FOR REVERSE OSMOSIS SYSTEMS

Telepciak, Jacob ; Liang, LI-Shiang

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

ON-DEMAND INTERMITTENT HIGH PURITY WATER PRODUCTION SYSTEM

Telepciak Jacob ; Liang LI-Shiang

Truy cập trực tuyến

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

MANIFOLD BLOCK FOR REVERSE OSMOSIS SYSTEMS

Telepciak Jacob ; Liang LI-Shiang

Truy cập trực tuyến

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cross flow electrodialysis cassette

Griffis Joshua ; Telepciak Jacob ; Farrell Peter ; Buzzell Charles

Truy cập trực tuyến

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

감소된 체적의 전기염소화 전지 및 이의 제조 방법

Beddoes Paul ; Liang LI Shiang ; Green Andrew ; Telepciak Jacob ; Griffis Joshua W ; Dukes Simon

Truy cập trực tuyến

14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

ELEKTROCHLORIERUNGSZELLEN MIT VERRINGERTEM VOLUMEN UND VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG DAVON
CELLULES D'ÉLECTROCHLORATION À VOLUME RÉDUIT ET LEURS PROCÉDÉS DE FABRICATION
REDUCED VOLUME ELECTROCHLORINATION CELLS AND METHODS OF MANUFACTURING SAME

Beddoes, Paul ; Liang, Li-Shiang ; Green, Andrew ; Telepciak, Jacob ; Griffis, Joshua W ; Dukes, Simon

Truy cập trực tuyến

15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

ELEKTROCHLORIERUNGSZELLEN MIT VERRINGERTEM VOLUMEN UND VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG DAVON
CELLULES D'ÉLECTROCHLORATION À VOLUME RÉDUIT ET LEURS PROCÉDÉS DE FABRICATION
REDUCED VOLUME ELECTROCHLORINATION CELLS AND METHODS OF MANUFACTURING SAME

Beddoes, Paul ; Liang, Li-Shiang ; Green, Andrew ; Telepciak, Jacob ; Griffis, Joshua W ; Dukes, Simon

Truy cập trực tuyến

16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reduced volume electrochlorination cells and methods of manufacturing same

Beddoes, Paul ; Liang, Li-Shiang ; Green, Andrew ; Telepciak, Jacob ; Griffis, Joshua W ; Dukes, Simon

Truy cập trực tuyến

17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

CELLULES D'ELECTROCHLORATION A VOLUME REDUIT ET LEURS PROCEDES DE FABRICATION
REDUCED VOLUME ELECTROCHLORINATION CELLS AND METHODS OF MANUFACTURING SAME

Beddoes, Paul ; Liang, LI-Shiang ; Green, Andrew ; Telepciak, Jacob ; Griffis, Joshua W ; Dukes, Simon

Truy cập trực tuyến

18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

ELEKTROCHLORIERUNGSZELLEN MIT VERRINGERTEM VOLUMEN UND VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG DAVON
CELLULES D'ÉLECTROCHLORATION À VOLUME RÉDUIT ET LEURS PROCÉDÉS DE FABRICATION
REDUCED VOLUME ELECTROCHLORINATION CELLS AND METHODS OF MANUFACTURING SAME

Griffis, Joshua, W ; Liang, Li-Shiang ; Beddoes, Paul ; Green, Andrew ; Dukes, Simon ; Telepciak, Jacob

Truy cập trực tuyến

19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

CELLULES D'ÉLECTROCHLORATION À VOLUME RÉDUIT ET LEURS PROCÉDÉS DE FABRICATION
REDUCED VOLUME ELECTROCHLORINATION CELLS AND METHODS OF MANUFACTURING SAME

Beddoes, Paul ; Liang, Li-Shiang ; Green, Andrew ; Telepciak, Jacob ; Griffis, Joshua W ; Dukes, Simon

Truy cập trực tuyến

20
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reduced Volume Electrochlorination Cells And Methods Of Manufacturing Same

Griffis, Joshua W ; Liang, Li-Shiang ; Beddoes, Paul ; Green, Andrew ; Dukes, Simon P ; Telepciak, Jacob

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 29  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2011  (6)
 2. 2011đến2013  (3)
 3. 2014đến2015  (1)
 4. 2016đến2017  (14)
 5. Sau 2017  (5)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (28)
 2. French  (14)
 3. German  (5)
 4. Chinese  (4)
 5. Korean  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Liang, LI-Shiang
 2. Telepciak, Jacob
 3. Green, Andrew
 4. Beddoes, Paul
 5. Dukes, Simon

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...