skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Les recherches sur l'histoire de la population suédoise : grandes étapes et tendances récentes

Tedebrand, Lars-Göran

Annales de Démographie Historique, 1998, Vol.1998(1), pp.195-214 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0066-2062 ; DOI: 10.3406/adh.1998.2161

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comments on the round table the history of disease

Tedebrand, Lars Göran

Asclepio: Revista de Historia de la Medicina y de la Ciencia, 01 June 2002, Vol.54(1), pp.93-96

ISSN: 0210-4466 ; E-ISSN: 1988-3102

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Workshop on cause of Death-Registration in historical sources held at Umeå University, Umeå, Sweden, 22 September, 1988

Tedebrand, Lars-Göran

European Journal of Population / Revue européenne de Démographie, 1989, Vol.5(4), pp.399-400 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0168-6577 ; E-ISSN: 1572-9885 ; DOI: 10.1007/BF01796794

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Marriage and urban adaption : Sundsvall and Linköping in XIXe century Sweden

Brändström, Anders ; Sundin, Jan ; Tedebrand, Lars-Göran

Annales de Démographie Historique, 2000, Vol.1999(2), pp.97-114 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0066-2062 ; DOI: 10.3406/adh.2000.2169

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Marriage and urban adaption: Sundsvall and Linköping in XIXe century Sweden

Brändström, Anders ; Sundin, Jan ; Tedebrand, Lars Göran

Annales de démographie historique, 1999, Issue 2, pp.97-114 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0066-2062

Toàn văn sẵn có

6
Introduction
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Introduction

Tedebrand, Lars-Göran

Sex, State and Society: Comparative Perspectives on the History of Sexuality, pp.9-11

Series ISSN: 0349-5132 ; ISSN: 0349-5132 ; ISSN: 0349-5132

Toàn văn sẵn có

7
Introduction
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Introduction

Tedebrand, Lars-Göran

Orphans and foster-children: a historical and cross-cultural perspective, pp.7-10

Series ISSN: 0349-5132 ; ISSN: 0349-5132 ; ISSN: 0349-5132

Toàn văn sẵn có

8
Introduction
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Introduction

Tedebrand, Lars-Göran

Orphans and Fosterchildren: A Historical and Cross-Cultural Perspective, pp.7-10

Series ISSN: 0349-5132 ; ISSN: 0349-5132 ; ISSN: 0349-5132

Toàn văn sẵn có

9
Familjer i växande städer: Strukturer och strategier vid familjebildning i Sverige 1840-1940
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Familjer i växande städer: Strukturer och strategier vid familjebildning i Sverige 1840-1940

Nilsson, Hans ; Tedebrand, Lars-Göran

Series ISSN: 0349-5132 ; ISSN: 0349-5132 ; ISSN: 0349-5132 ; ISBN: 9173059986

Toàn văn sẵn có

10
Introduction
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Introduction

Tedebrand, Lars-Göran ; Sköld, Peter

Nordic Demography in History and Present-Day Society, pp.11-17

Series ISSN: 0349-5132 ; ISSN: 0349-5132 ; ISSN: 0349-5132

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gullholmen: ett bohuslänskt fiskeläges demografi : delrapport inom projektet "Kustbygd i förändring 1650-1950 : familj och hushåll i nordiska kustsamhällen"

Tedebrand, Lars-Göran; Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Demografiska databasen

ISSN: 0349-5132 ; ISBN: 91-7174-796-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Introduction
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Introduction

Tedebrand, Lars-Göran

Health and Social Change: Disease, health and public care in the Sundsvall district 1750-1950, pp.7-13

Series ISSN: 0349-5132 ; ISSN: 0349-5132 ; ISSN: 0349-5132

Toàn văn sẵn có

13
Introduction
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Introduction

Tedebrand, Lars-Göran

Society, Health and Population during the Demographic Transition, pp.7-8

Series ISSN: 0349-5132 ; ISSN: 0349-5132 ; ISSN: 0349-5132

Toàn văn sẵn có

14
Introduction
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Introduction

Brändström, Anders ; Tedebrand, Lars-Göran

Population Dynamics during Industrialization, pp.5-10

Series ISSN: 0349-5132 ; ISSN: 0349-5132 ; ISSN: 0349-5132

Toàn văn sẵn có

15
Introduction
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Introduction

Brändström, Anders ; Tedebrand, Lars-Göran

Swedish Urban Demography during Industrialization, pp.7-12

Series ISSN: 0349-5132 ; ISSN: 0349-5132 ; ISSN: 0349-5132

Toàn văn sẵn có

16
Swedish blacksmiths in the nineteenth century: Individual and collective life histories
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Swedish blacksmiths in the nineteenth century: Individual and collective life histories

Tedebrand, Lars-Göran ; Sundin, Jan

Tradition and transition: Studies in microdemography and social change, pp.161-186

Series ISSN: 0349-5132 ; ISSN: 0349-5132 ; ISSN: 0349-5132

Toàn văn sẵn có

17
Mortality and morbidity in Swedish iron foundries 1750-1875
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mortality and morbidity in Swedish iron foundries 1750-1875

Sundin, Jan ; Tedebrand, Lars-Göran

Tradition and transition: Studies in microdemography and social change, pp.105-159

Series ISSN: 0349-5132 ; ISSN: 0349-5132 ; ISSN: 0349-5132

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Families and Growing Cities: Structures and Strategies in Family Formation, Sweden 1840—1940
Familjer i växande städer: Strukturer och strategier vid familjebildning i Sverige 1840-1940

Nilsson, Hans ; Tedebrand, Lars-Göran; Umeå universitet, Humanistiska fakulteten, Historiska studier

ISSN: 0349-5132 ; ISBN: 91-7305-998-6

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (4)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1989  (3)
 2. 1989đến1994  (3)
 3. 1995đến1997  (3)
 4. 1998đến2000  (5)
 5. Sau 2000  (4)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (16)
 2. Swedish  (3)
 3. French  (2)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Tedebrand, Lars Göran
 2. Sundin, Jan
 3. Brändström, Anders
 4. Nilsson, Hans
 5. Tedebrand, L.-G.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...