skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 69  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Adaptive BER-constraint-based power allocation for downlink MC-CDMA systems with linear MMSE receiver.(Report)

Wang, Junbo ; Chen, Ming ; Wang, Jinyuan ; Cao, Zhe ; Tang, Suwen

SCIENCE CHINA Information Sciences, July, 2013, Vol.56(7), p.1(9) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1674-733X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Heading machine cutter high-pressure water structure

Tang Suwen

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cutter head mud inlet bin structure of development machine

Tang Suwen

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Envelope easy to tear

Tang Suwen

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mixing cabin structure of heading machine

Tang Suwen

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Piston structure of hydraulic oil cylinder displacement and jacking device

Tang Suwen

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cutterhead mechanism of slurry balance heading machine

Tang Suwen

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Heading machine displacement sensor

Tang Suwen

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Front hydraulic ram lifting and hoisting mechanism

Tang Suwen

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hoisting box structure of large heading machine

Tang Suwen

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hoisting box of underground jacking heading machine

Tang Suwen

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Front dual-seal hydraulic oil cylinder of self-discharging car

Tang Suwen

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Manual acceleration infusion apparatus

Tang Suwen

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

FOXA1 is upregulated in glioma and promotes proliferation as well as cell cycle through regulation of cyclin D1 expression

Zhang, Chuanqiang ; Yang, Meixia ; Li, Yanmin ; Tang, Suwen ; Sun, Xizhou

Cancer Management and Research, 2018, Vol.10, pp.3283-3293 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1179-1322 ; DOI: 10.2147/CMAR.S168217

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Adaptive BER-constraint-based power allocation for downlink MC-CDMA systems with linear MMSE receiver

Wang, JunBo ; Chen, Ming ; Wang, JinYuan ; Cao, Zhe ; Tang, SuWen

Science China Information Sciences, 2013, Vol.56(7), pp.1-9 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1674-733X ; E-ISSN: 1869-1919 ; DOI: 10.1007/s11432-012-4593-8

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Automatic-welding hoop positioning device for front-jacking hydraulic cylinder

Lyu Qingzhou ; Tang Suwen

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种顶管机前舱多角度高压注水装置
Multi-angle high-pressure water injection device for front cabin of pipe jacking machine

Tang Suwen ; Yao Bao

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

User attribute determining method, inter-cell interference coordination method and base station

Tang Suwen ; Zhu Xiaolong

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种顶管机蓄能器独立控制的泥水自动关闭系统
Automatic mud water shutdown system independently controlled by tube push bench energy accumulator

Lyu Qingzhou ; Tang Suwen

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

User attribute determining method, inter-cell interference coordination method and base station

Tang Suwen ; Zhu Xiaolong

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 69  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (5)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2012  (11)
 2. 2012đến2013  (16)
 3. 2014đến2015  (6)
 4. 2016đến2018  (31)
 5. Sau 2018  (5)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Sáng chế  (62)
 2. Bài báo  (7)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (68)
 2. Chinese  (59)
 3. French  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Tang Suwen
 2. Lyu Qingzhou
 3. MA Yunzheng
 4. Chen Ming
 5. Chen Wanghui

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...