skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Authority, vicarious liability and misrepresentation

Tan Cheng - Han

Singapore Journal of Legal Studies, July, 2012, p.92-111 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0218-2173

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

NUS Law in the Noughties: Becoming 'Asia's Global Law School'.(Special Feature: In Celebration of the 60th Anniversary of the National University of Singapore Faculty of Law)

Tan Cheng - Han

Singapore Journal of Legal Studies, Sept, 2017, p.215-238 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0218-2173

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Agency Reasoning - A Formula or a Tool?

Reynolds, Francis ; Tan Cheng Han

Singapore Journal of Legal Studies, March-Sept, 2018, p.43-56 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0218-2173

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Safety soldering

Cheng, Da-Long ; Tan, Cheng-Han ; GAO, Guo-Sheng

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Automatic acupuncture points assignment system

Cheng, Da-Long ; Wen, Zhong-Xuan ; Tan, Cheng-Han ; GAO, Guo-Sheng

Toàn văn sẵn có

6
The common law
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The common law

Tan, Cheng-Han

The Unauthorised Agent

ISBN: 9780521863889 ; ISBN: 9781107411333 ; ISBN: 0521863880 ; ISBN: 1107411335

Toàn văn sẵn có

7
Unauthorised agency in English law
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Unauthorised agency in English law

Tan, Cheng-Han

The Unauthorised Agent

ISBN: 9780521863889 ; ISBN: 9781107411333 ; ISBN: 0521863880 ; ISBN: 1107411335

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

Working for a tighter market community

Tan Cheng Han

The Business Times, Sep 12, 2019

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (3)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Tan, Cheng-Han
  2. GAO, Guo-Sheng
  3. Cheng, Da-Long
  4. Tan Cheng Han
  5. Tan Cheng - Han

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...