skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Approche par télédétection multiparamétrique et cartographie des ressources en eau souterraine de la vallée karstique Meo Vac, Vietnam ; Ein Multianalyse-Fernerkundungsansatz zur Kartierung von Grundwasserressourcen im Karstgebiet Meo Vac-Tal, Vietnam ; Un enfoque de multianálisis de sensores remotos para mapear los recursos de aguas subterráneas en el valle kárstico Meo Vac, Vietnam ; منهج متعدد التحاليل في الاستشعار عن بُعد لرسم خريطة مصادر المياه الجوفية في وادي ميو فاك الكارستي ، فيتنام ; Een multi-analyse aardobservatie benadering voor de kartering van grondwatervoorraden in de Meo Vac Karst Vallei, Vietnam ; Un approccio multi-analisi di telerilevamento per la mappatura di risorse idriche sotterranee nella valle carsica Meo Vac, Vietnam ; Uma abordagem multi-análise com base em detecção remota para mapear recursos hídricos subterrâneos no Vale cársico de Meo Vac, Vietname ; Phương pháp phân tích viễn thám tổng hợp để lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất ở Thung lũng Mèo Vạc, Việt Nam
A multi-analysis remote-sensing approach for mapping groundwater resources in the karstic Meo Vac Valley, Vietnam

Tam, Vu ; Batelaan, Okke

Hydrogeology Journal, 2011, Vol.19(2), pp.275-287 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1431-2174 ; E-ISSN: 1435-0157 ; DOI: 10.1007/s10040-010-0684-z

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

  1. SpringerLink  (1)
  2. Springer (CrossRef)  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Tam, Vu
  2. Tam, V.T.
  3. Batelaan, O.
  4. Tam, Vu T.
  5. Batelaan, Okke

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...