skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fragile X Mental Retardation Protein (FMRP) controls diacylglycerol kinase activity in neurons

Tabet, Ricardos ; Moutin, Enora ; Becker, Jérôme A J ; Heintz, Dimitri ; Fouillen, Laetitia ; Flatter, Eric ; Krężel, Wojciech ; Alunni, Violaine ; Koebel, Pascale ; Dembélé, Doulaye ; Tassone, Flora ; Bardoni, Barbara ; Mandel, Jean-Louis ; Vitale

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 28 June 2016, Vol.113(26), pp.E3619-28 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1091-6490 ; PMID: 27233938 Version:1 ; DOI: 10.1073/pnas.1522631113

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Polyglutamine-Expanded Huntingtin Exacerbates Age-Related Disruption of Nuclear Integrity and Nucleocytoplasmic Transport

Gasset-Rosa, Fatima ; Chillon-Marinas, Carlos ; Goginashvili, Alexander ; Atwal, Ranjit Singh ; Artates, Jonathan W ; Tabet, Ricardos ; Wheeler, Vanessa C ; Bang, Anne G ; Cleveland, Don W ; Lagier-Tourenne, Clotilde

Neuron, 05 April 2017, Vol.94(1), pp.48-57.e4 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0896-6273 ; E-ISSN: 1097-4199 ; DOI: 10.1016/j.neuron.2017.03.027

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Corrigendum to “Fragile X syndrome: Are signaling lipids the missing culprits?” [Biochimie 130C (2016) 188–194]

Tabet, Ricardos ; Vitale, Nicolas ; Moine, Hervé

Biochimie, April 2017, Vol.135, pp.82-82 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0300-9084 ; E-ISSN: 1638-6183 ; DOI: 10.1016/j.biochi.2017.01.011

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fragile X syndrome: Are signaling lipids the missing culprits?

Tabet, Ricardos ; Vitale, Nicolas ; Moine, Hervé

Biochimie, November 2016, Vol.130, pp.188-194 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0300-9084 ; E-ISSN: 1638-6183 ; DOI: 10.1016/j.biochi.2016.09.002

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

REKOMBINANTE DGKK-GENE FÜR FRAGILE X-SYNDROM-GENTHERAPIE
GÈNE DGKK RECOMBINANT POUR THÉRAPIE GÉNIQUE DU SYNDROME X-FRAGILE
RECOMBINANT DGKK GENE FOR FRAGILE X SYNDROME GENE THERAPY

Moine, Hervé ; Tabet, Ricardos

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

GÈNE DGKK RECOMBINANT POUR LA THÉRAPIE GÉNIQUE DU SYNDROME DE L'X FRAGILE
RECOMBINANT DGKK GENE FOR FRAGILE X SYNDROME GENE THERAPY

Moine, Hervé ; Tabet, Ricardos

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

G–quadruplex RNA structure as a signal for neurite mRNA targeting

Subramanian, Murugan ; Rage, Florence ; Tabet, Ricardos ; Flatter, Eric ; Mandel, Jean‐Louis ; Moine, Hervé

EMBO reports, July 2011, Vol.12(7), pp.697-704 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1469-221X ; E-ISSN: 1469-3178 ; DOI: 10.1038/embor.2011.76

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

CUG initiation and frameshifting enable production of dipeptide repeat proteins from ALS/FTD C9ORF72 transcripts

Tabet, Ricardos ; Schaeffer, Laure ; Freyermuth, Fernande ; Jambeau, Melanie ; Workman, Michael ; Lee, Chao-Zong ; Lin, Chun-Chia ; Jiang, Jie ; Jansen-West, Karen ; Abou-Hamdan, Hussein ; Désaubry, Laurent ; Gendron, Tania ; Petrucelli, Leonard ; Martin, Franck ; Lagier-Tourenne, Clotilde

Tabet, R., L. Schaeffer, F. Freyermuth, M. Jambeau, M. Workman, C. Lee, C. Lin, et al. 2018. “CUG initiation and frameshifting enable production of dipeptide repeat proteins from ALS/FTD C9ORF72 transcripts.” Nature Communications 9 (1): 152. doi:10.1038/s41467-017-02643-5. http://dx.doi.org/10.1038/s41467-017-02643-5. [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1038/s41467-017-02643-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sequestration of DROSHA and DGCR8 by Expanded CGG RNA Repeats Alters MicroRNA Processing in Fragile X-Associated Tremor/Ataxia Syndrome

Sellier, Chantal ; Freyermuth, Fernande ; Tabet, Ricardos ; Tran, Tuan ; He, Fang ; Ruffenach, Frank ; Alunni, Violaine ; Moine, Herve ; Thibault, Christelle ; Page, Adeline ; Tassone, Flora ; Willemsen, Rob ; Disney, Matthew d ; Hagerman, Paul j ; Todd, Peter k ; Charlet-Berguerand, Nicolas

Cell Reports, 28 March 2013, Vol.3(3), pp.869-880 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2211-1247 ; E-ISSN: 2211-1247 ; DOI: 10.1016/j.celrep.2013.02.004

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (7)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (7)
 2. Sáng chế  (2)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. French  (2)
 2. German  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Tabet, Ricardos
 2. Moine, Hervé
 3. Moine, Herve
 4. Vitale, Nicolas
 5. Tassone, Flora

theo chủ đề:

 1. Animals
 2. Humans
 3. Biology
 4. Chemistry
 5. Mice

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...