skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reply to “Basal buoyancy and fast-moving glaciers: in defense of analytic force balance” by C. J. van der Veen (2016)

T. J. Hughes ; T. J. Hughes

The Cryosphere, 01 July 2017, Vol.11, pp.1685-1689 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1994-0416 ; E-ISSN: 1994-0424 ; DOI: 10.5194/tc-11-1685-2017

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sensor Fusion in a Military Avionics Environment

T J Hughes

Measurement + Control, 01 September 1989, Vol.22 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-2940 ; DOI: 10.1177/002029408902200703

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Volumetric T-spline Construction Using Boolean Operations
Material Type:
Báo cáo kỹ thuật
Thêm vào Góc nghiên cứu

Volumetric T-spline Construction Using Boolean Operations

Liu, L ; Zhang, Y ; T J Hughes ; Scott, M A ; Sederberg, T W; Texas Univ At Austin Inst FOR Computational Engineering And Sciences (Corporate Author)

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The radiation-induced oxidation of aqueous solutions of hydroquinone

Fellows, T. J. ; Hughes, G.

Journal of the Chemical Society, Perkin Transactions 2, 1972, Issue.9, pp.1182-1185 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0300-9580 ; E-ISSN: 1364-5471 ; DOI: 10.1039/P29720001182

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Topical aromatic releasing compositions

T. J. Hughes ; G. E. Deckner

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The response of the magnetosphere to the passage of a coronal mass ejection on March 20−21 1990

J. R. Taylor ; M. Lester ; T. K. Yeoman ; B. A. Emery ; D. J. Knipp ; D. Orr ; S. I. Solovyev ; T. J. Hughes ; H. Lühr

Annales Geophysicae, 01 June 1997, Vol.15, pp.671-684 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0992-7689 ; E-ISSN: 1432-0576 ; DOI: 10.1007/s00585-997-0671-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Squeezing, Hearing and Illuminating Prostate Cancer: Searching for Diagnostic Signatures

Correia Faria E. , Harvey T. J. , Hughes C. , Ward A. D. , Henderson A. , Clarke N. W. , Brown M. D. , Snook R. D. And Gardner P.

In: SPEC2010 "Shedding Light on Disease: Optical Diagnosis for the new Millenium"; 26 Jun 2010-01 Jul 2010; University of Manchester; 2010.

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (4)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1989  (1)
 2. 1989đến1996  (1)
 3. 1997đến1999  (1)
 4. 2000đến2010  (2)
 5. Sau 2010  (2)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Hughes, T J
 2. T. J. Hughes
 3. T J Hughes
 4. Hughes, Tj
 5. T. K. Yeoman

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...