skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The content of heavy metals in soil and cropped production from heavy metals polluted area ; Obsah ťažkých kovov v pôde a dopestovanej produkcii z metalicky zaťaženej oblasti

Tomáš , J. , Slovak Univ. Of Agriculture In Nitra ; Árvay , J. , Slovak Univ. Of Agriculture In Nitra ; Tóth , T. , Slovak Univ. Of Agriculture In Nitra ; Szabóová , G. , Slovak Univ. Of Agriculture In Nitra ; Harangozo , Ľ. , Slovak Univ. Of Agriculture In Nitra

Potravinárstvo, 2009, Vol.(4), pp.74-79 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1338-0230

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Heavy metals conten monitoring in frozen vegetables ; Sledovanie obsahu ťažkých kovov v mrazenej zelenine

Szabóová , G. , Slovak Univ. Of Agriculture In Nitra ; Tomáš , J. , Slovak Univ. Of Agriculture In Nitra ; Harangozo , Ľ. , Slovak Univ. Of Agriculture In Nitra ; Krížová , L. , Slovak Univ. Of Agriculture In Nitra ; Árvay , J. , Slovak Univ. Of Agriculture In Nitra

Potravinárstvo, 2009, Vol.(4), pp.61-64 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1338-0230

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Heavy metals in small forest fruits ; Rizikové kovy v drobnom lesnom ovocí

Krížová , L. , Slovak Univ. Of Agriculture In Nitra ; Vollmannová , A. , Slovak Univ. Of Agriculture In Nitra ; Margitanová , E. , Slovak Univ. Of Agriculture In Nitra ; Árvay , J. , Slovak Univ. Of Agriculture In Nitra ; Szabóová , G. , Slovak Univ. Of Agriculture In Nitra

Potravinárstvo, 2009, Vol.(4), pp.43-47 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1338-0230

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...