skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Intellectual Imperialism: Definition, Traits, and Problems

Syed Hussein Alatas,

Asian Journal of Social Science, 2000, Vol.28(1), pp.23-45 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0303-8246

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Besprechung von:] Syed Hussein Alatas: Intellectuals in developing societies. London 1977

Syed Hussein Alatas

Journal of Southeast Asian studies, 1980, Vol.11(2), pp. 424-425 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-4634

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

[Review] The Origins of Malay Nationalism, reviewed by Syed Hussein Alatas, p 99-100

Syed Hussein Alatas

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (2)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Syed Hussein Alatas,
  2. Alatas, S.H.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...